Акцiонерам

Установчі документи

Виписка

 

 

 

11.04.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 33367811) повідомляє, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства станом на 08.04.2019 р., загальна кількість акцій Товариства становить 1 389 677 680  шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 1 359 706 626 шт.

 

28.02.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ: 33367811, місцезнаходження:  54020 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23а (далі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» квітня 2019 року о 16.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 54020 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23а , каб. 509.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 12.04.2019р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: о 15:00 год., закінчення реєстрації: о 15:45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: «08» квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати лічильну комісію у складі голова комісії – Семенцова Н.Л., член комісії Пшелуцький В.В.; обрати головою загальних зборів – Черенкову Д.А., секретарем зборів  Боровицький Д.І.

2.Розгляд звіту директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт директора затвердити без зауважень та додаткових заходів.

3.Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення: звіт Наглядової ради за результатами його розгляду затвердити. 

4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.

5.Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства та звіт керівництва за 2018 рік затвердити.  

6.Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”. 

Проект рішення:.  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства” затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7.Затвердження нової редакції Статуту. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: У звязку зі змінами, внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною повноважень директора Товариства, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити на підписання Статуту Товариства в новій редакції Закутнєва Артема Володимировича.

8.Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання положень.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нових редакцій Положень - Закутнєва Артема Володимировича.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів,  та інша інформація , передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства:  : http:// nikagro.com.ua 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме: на «27» лютого 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 1 389 677 680  шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 1 359 706 626 шт.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, акціонерам-юридичним особам - витяг із протоколу уповноваженого органу Товариства про призначення на посаду відповідальної особи. Крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Представництво акціонерів відбувається відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: у робочі дні, з 10.00  год. до 12.00 год, за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23а , кабінет Директора Товариства, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Теросипов Євген Вячеславович. Довідки за тел. (0512) 67-01-91

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018

Попередній, 2017

Усього активів

111187

110073

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5866

3829

Запаси

26519

43630

Сумарна дебіторська заборгованість

77348

62620

Гроші та їх еквіваленти

1248

75

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

77022

73449

Власний капітал

105373

101800

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

13897

13897

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1404

2251

Поточні зобов'язання і забезпечення

4410

6022

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3574

14097

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 389 677 680

1 389 677 680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,003

0,011

 

Директор   Теросипов Євген Вячеславович

 

09.10.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Теросипов Євген В'ячеславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

09.10.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54020, мiсто Миколаїв, вулиця Декабристiв, 41/12

4. Код за ЄДРПОУ

33367811

5. Міжміський код та телефон, факс

0512670191 0512670191

6. Електронна поштова адреса

info@nikagro.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.10.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

195 (2948) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

11.10.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

nikagro.com.ua

в мережі Інтернет

09.10.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.10.2018

звільнено

Директор

Власюк Вiктор Михайлович

*

0

Зміст інформації:

Директор Власюк Вiктор Михайлович (паспорт: не надано згоду на розкриття персональних данних) звiльнено 08.10.2018 р.(дата вчинення дiї 08.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 4 роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства.

08.10.2018

призначено

Директор

Теросипов Євген В'ячеславович

*

0

Зміст інформації:

Директор Теросипов Євген В'ячеславович (паспорт: не надано згоду на розкриття персональних данних) призначено 08.10.2018 р.(дата вчинення дiї 08.10.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "РIНТОЛ", заст. директора iз закупiвлi; ТОВ "Синенерджi" заст. директора; УКРАВТОДОР заст. нач.вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та iнвестицiй, заст.начальника управлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства.

 

02.05.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Власюк Вiктор Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54020, мiсто Миколаїв, вулиця Декабристiв, 41/12

4. Код за ЄДРПОУ

33367811

5. Міжміський код та телефон, факс

0512670191 0512670191

6. Електронна поштова адреса

info@nikagro.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

85 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

04.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

nikagro.com.ua

в мережі Інтернет

02.05.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

припинено повноваження

член наглядової ради

Русанова Лiна Рувимiвна

* *
01.01.2001 не надавано згоду на розкриття персональних данних

0

Зміст інформації:

Повноваження Голова наглядової ради Русанова Лiна Рувимiвна (паспорт: не надавано згоду на розкриття персональних данних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.

27.04.2018

обрано

член наглядової ради

Русанова Лiна Рувимiвна

* *
01.01.2001 не надавано згоду на розкриття персональних данних

0

Зміст інформації:

член наглядової ради Русанова Лiна Рувимiвна (паспорт: не надавано згоду на розкриття персональних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2014 -2016 ТОВ "Грос Грейн" Директор, з 2016 i по теперешнiй час ТОВ "Колос" Заступиник директора. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи-нерезидента "CAMBEROY LIMITED", який володiє 1359706626 акц., що складає 97,8433%

27.04.2018

припинено повноваження

член наглядової ради

Сiвков Дмитро Олександрович

* *
01.01.2001 не надано згоду на розкриття iнформацiї

0

Зміст інформації:

Повноваження член наглядової ради Сiвков Дмитро Олександрович (паспорт: не надано згоду на розкриття iнформацiї) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.

27.04.2018

обрано

член наглядової ради

Афанасьєв Максим Олександрович

* *
01.01.2001 не надавано згоду на розкриття персональних данних

0

Зміст інформації:

член наглядової ради Афанасьєв Максим Олександрович (паспорт: не надавано згоду на розкриття персональних данних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - З 3.06.2014 i по теперешнiй час ПСП "РАМУС" директор; Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи-нерезидента "CAMBEROY LIMITED", який володiє 1359706626 акц., що складає 97,8433%

 

26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», код за ЄДРПОУ 33367811) повідомляє, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства станом на 23.04.2018 р., загальна кількість акцій Товариства становить 1 389 677 680 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 1 359 706 626 шт.

23.04.2018

                                                                                                   Додаток 38

                                                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                                

                                                 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Власюк Вiктор Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

23.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33367811

4. Місцезнаходження емітента

54020 Миколаївська область Заводський м. Миколаїв вул. Декабристiв, 41/23а

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0512670191 0512670192

6. Електронна поштова адреса емітента

info@nikagro.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

78 (2831) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

24.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

nikagro.com.ua

в мережі Інтернет

23.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - на кiнець звiтного перiоду посадовi особи емiтента акцiями не володiли або посадових осiб немає.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 1522145000016649

3. Дата проведення державної реєстрації

 05.03.2008

4. Територія (область)

 Миколаївська область

5. Статутний капітал (грн.)

 13896776.80

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

60

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 01.19

 ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ ОДНОРІЧНИХ І ДВОРІЧНИХ КУЛЬТУР

 01.61

 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

10. Органи управління підприємства

інформацію не заповнюють емітенти які є акціонерними товариствами

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

 300346

3) Поточний рахунок

 26001012007904

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

 300346

6) Поточний рахунок

 26002012007903

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Директор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Віктор Михайлович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1954

5. Освіта**

вища

 

6. Стаж роботи (років)**

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Інтертрейд Груп" директор

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.07.2014 безстроково

9. Опис    Посадову особу призначено рішенням наглядової ради  від 27.06.2014 р. по сумісництву, дата набуття повноважень 02.07.2014 р. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Основне місце роботи - директор ТОВ "Інтертрейд Груп" м. Київ, вул.Гринченка, 16. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Розмір виплаченої винагороди емітентом протягом 2017 р. згідно штатного розпису, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 41 р. Попередні посади які займала особа за останні 5 років - директор ТОВ "Інтертрейд Груп". Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Ганна Петрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1971

5. Освіта**

вища

 

 

6. Стаж роботи (років)**

24

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Ольвія Латінвест"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.11.2013 безстроково

9. Опис    Посадобу особу призначено наказом по товариству. Оновними функціями головного бухгалтера є: керування фінансово-економічною діяльністю підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства, контроль за витратами коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів, контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку й інших нормативних документів, що діють в Товаристві. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер ТОВ "Ольвія Латінвест". Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в натуральній формі у звітному періоді не виплачувалася. Винагорода виплачується виключно у грошовій формі згідно штатного розкладу, сума виплаченої винагороди у 2017 р. згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи 24 роки. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

1. Посада

член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Русанова Ліна Рувимівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ  "Грос Грейн"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2017 1 рік

9. Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24/04/2012, рішенням загальних зборів від 28/04/2016 переобрано на 3 роки, рішенням загальних зборів 27.04.2017 переобрано на 1 рік.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради емітентом винагорода не виплачується.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років  - директор ТОВ "Грос Грейн", заступник директора ТОВ "Колос" (адреса Київ, вул. Червоноармійська, 72) - основне місце роботи.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних данних.

Загальний стаж роботи 25 р.

Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера.

 

1. Посада

член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сівков Дмитро Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1980

5. Освіта**

вища

 

6. Стаж роботи (років)**

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний радник голови правління НАК  "Нафтогаз України"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2017 1 р.

9. Опис    Посадобу особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24/04/2012, рішенням загальних зборів від 28/04/2016 переобрано строком на 3 роки, рішенням загальних зборів 27.04.2017 переобрано на 1 рік.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради не виплачується винагорода.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - Головний радник голови правління НАК "Нафтогаз України", Представництво "Раремік Холдінгс ЛТД" (м. Київ, вул. Володимирська 37)заступник директора, працує на цій посаді  з 2014  року.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних данних.

Загальний стаж роботи 20 р. Акціями товариства не володіє, є представником акціонера.

 

1. Посада

Голова ревізійної комісії

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фролов Сергій Григорович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1984

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПСП "РАМУС", заступник директора з юридичних питань.

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2017 3 роки

9. Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи рослідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі відсутня.

Посади, що обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "АГРОФІРМА ЛББ" - з 19.04.2010-27.01.2012 року. Посада - юрисконсульт; ТОВ "ЛИТВИНІВСЬКА МТС" - з 23.07.2012 - 20.01.2017 року. Посада - юрисконсульт; ПСП "РАМУС" (адреса Луганська область, Новопсковський  район, с. Можняківка, вул.Червоноармійська, 79) з 23.01.2017 року  по теперішній час, посада - заступник директора з юридичних питань.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 12 років.

Посадова особа не надавали згоди на розкриття персональних данних.

Акціями Товариства не володіє.

 

1. Посада

член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волкін Денис Михайлович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1977

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

представництво Raremic Holdings Ltd, керівник фінансового відділу

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2017 3 роки

9. Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи рослідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі відсутня. Оплата здійснюється згідно штатного розкладу за основним місцем роботі. Останні 5 роки особа займає посаду керівника фінансового відділу представництва Raremic Holdings Ltd (м. Київ, вул. Володимирська 37).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 21 р.

Посадова особа не надавали згоди на розкриття персональних данних.

Акціями Товариства не володіє.

 

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

КЕМБЕРОЙ ЛIМIТЕД (КIПР)

314201

КIПР"   * Лiмассол Спиру Кипрану 61

1359706626

97.843308960679

1359706626

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Усього

1359706626

97.843308960679

1359706626

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2017

Кворум зборів

100

 

Опис

Рiчнi загальнi збори вiдбулися 27.04.2017. Питання порядку денного та прийнятi по ним рiшення:

1.  Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.

Прийняте рiшення:

Обрано лiчильну комiсiю у складi голова комiсiї - Лубенець Т.Є., член комiсiї Семенцова Н.Л ; обрано головою загальних зборiв - Соловйову О.В., секретарем зборiв  - Черенкову Д.А

2.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.

Прийняте рiшення:

Затверджено наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв - бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування.

3.  Звiт Директора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Прийняте рiшення:

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затверджено.

4.  Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Прийняте рiшення:

Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено

5.  Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

Прийняте рiшення:

Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi затверджено.

6.  Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.

Прийняте рiшення:

Затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства)  за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк.

7.  Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства.

Прийняте рiшення:

Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обiгових коштiв Товариства.

8.  Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.

Прийняте рiшення:

Вiдкликано дiючий склад Наглядової ради Товариства.

9.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства

Прийняте рiшення:

До складу Наглядової ради обранi: Сiвков Д.О., Русанова Л.Р. Трудовi  договори/контрактi  з членами Наглядової ради не укладатимуться.

10.  Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї

Прийняте рiшення:

Вiдкликано дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства

11.  Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї

Прийняте рiшення:

До складу Ревiзiйної комiсiї обранi: Фролов С.Г., Волкiн Д.М.

 

Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства, акцiонери пропозицiй щодо питань порядку денного та проектiв рiшень до них не надавали.

По всiм питанням порядку денного прийнято рiшення вiдповiдно до запропонованих наглядовою радою проектiв рiшень.

 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

Дата проведення

08.11.2017

Кворум зборів

100

 

Опис

Позачерговi  загальнi збори вiдбулися 08.11.2017. Питання порядку денного та прийнятi по ним рiшення:

1.  Обрання  лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийняте рiшення:

Обрати лiчильну комiсiю на позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства у складi 2 (х) осiб, а саме: голова Лубенець Т.Є., члени лiчильної комiсiї - Семенцова Н.Л.

2.  Змiна типу Товариства.

Прийняте рiшення:

змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївська аграрна компанiя" з публiчного

на приватне

3.  Змiна найменування Товариства.

Прийняте рiшення:

Змiнити найменування з Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївська аграрна компанiя"   на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ".

4 .Внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:

внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ" в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства - Власюка Вiктора Михайловича на пiдписання нової редакцiї Статуту та здiйснення всiх юридичних та фактичних дiй по реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ" в органах державної реєстрацiї у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства з правом передачi повноважень третiм особам на пiдставi довiреностi.

5.  Внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:

Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"  в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства - Власюка Вiктора Михайловича на пiдписання нової редакцiї цього Положення.

6.  Внесення змiн до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:

Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"  в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства - Власюка Вiктора Михайловича на пiдписання нової редакцiї цього Положення.

7. Внесення змiн до Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:

Внести змiни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про наглядову раду  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"  в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства - Власюка Вiктора Михайловича на пiдписання нової редакцiї цього Положення

 

Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства, акцiонери пропозицiй щодо питань порядку денного та проектiв рiшень до них не надавали.

По всiм питанням порядку денного прийнято рiшення вiдповiдно до запропонованих наглядовою радою проектiв рiшень.

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.12.2010

1208/1/10

ДКЦПФР

UA4000170856

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

1389677680

13896776.80

100.000000000000

Опис

Цiннi папери товариства на органiзацiйно-оформленому ринку цiнних паперiв не торгувалися.  Цінні папери  розміщено в повному обсязі серед засновників Товариства. Заяви для включення цінних паперів до лістінгу Емітентом не надавались, обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України.  У звітному періоді додаткові випуски цінних паперів не реєструвалися.

 


   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

3348.000

3829.000

0.000

0.000

3348.000

3829.000

- будівлі та споруди

856.000

670.000

0.000

0.000

856.000

670.000

- машини та обладнання

2295.000

2869.000

0.000

0.000

2295.000

2869.000

- транспортні засоби

123.000

222.000

0.000

0.000

123.000

222.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

74.000

68.000

0.000

0.000

74.000

68.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

3348.000

3829.000

0.000

0.000

3348.000

3829.000

 

Пояснення :  Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість основних засобів складає 11077 тис. грн, знос 7248 тис. грн, залишкова вартість 3 3829 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на дату балансу складає 65,4%. Ступiнь їх використання - 85 %. 

Протягом 2017 року надійшло основних засобів на суму 1198 тис. грн шляхом їх придбання та вибуло за рік основних засобів на суму 62 тис. грн, знос по яким складає 62 тис. грн.

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

101800

87703

Статутний капітал (тис.грн.)

13897

13897

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

13897

13897

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(101800.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(13897.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

8273.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

8273.00

Х

Х

Опис

Станом на 31.12.2017 р. кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 9 тис. грн.; поточнi зобов'язання 125 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання 5888 тис. грн.; добвгостроковi зобов'язання - 2251 тис. грн.

 

 

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

27.04.2017

28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

23.11.2017

24.11.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                                                                                                                                                           

 


          ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

2

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

перелік є вичерпним

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

перелік є вичерпним

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

зміна типу АТ

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

акціонерами вимога не подавалась

Інше (зазначити)

перелік є вичерпним

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : збори було проведено

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

збори було проведено

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

2

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

самооцінка не проводилась

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

самооцінка не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  4

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                               

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

комітети не створювались перелік є вичерпним

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

самооцінка не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

перелік є вичерпним

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)           

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

X

 

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

перелік є вичерпним

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

перелік є вичерпним

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                        

перелік є вичерпним

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

 

Інше (запишіть)                                       

перелік є вичерпним

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

перелік є вичерпним

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

перелік є вичерпним

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                   

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

перелік є вичерпним

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                         

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

перелiк є вичерпним

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управлiння не приймався

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)   ;

укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс корпоративного управлiння не приймався

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 кодекс корпоративного управлiння не приймався

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

33367811

Територія  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

4810137200

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності  ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників  60

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 54020 Миколаївська область м. Миколаїв вул. Декабристiв, 41/23а, т.0512670191

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V