Акцiонерам

Установчі документи

Виписка

 

 

 

15.12.2017

       ПрАТ “Миколаївська аграрна компанія”, код ЄДРПОУ: 33367811, повідомляє, що 13.12.2017 виявлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації щодо зміни типу товариства в частині подання Інформації до НКЦПФР.

       Інформацію до НКЦПФР було направлено Товариством у встановлені строки, а саме 04.12.2017р., але звіт не було прийнято у зв’язку з відсутністю підписів користувачів. Адміністративні дані прийнято НКЦПФР 05.12.2017р.

 

24.11.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Власюк Вiктор Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
54020, мiсто Миколаїв, вулиця Декабристiв, 41/12
4. Код за ЄДРПОУ
33367811
5. Міжміський код та телефон, факс
0512670191 0512670191
6. Електронна поштова адреса
info@nikagro.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 226 (2731) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nikagro.com.ua в мережі Інтернет 24.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 23.11.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 08.11.2017р. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 23.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"

 

13.11.2017

 

ПРОТОКОЛ №  9

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“Миколаївська аграрна компанія”

(ділі – Товариство)

м. Миколаїв                                                                                                        08 листопада  2017 р.

 

 

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 листопада 2017 р.

Час проведення загальних зборів:

- початок реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі – реєстрація) 15:00 

- закінчення реєстрації: 15:45.

- початок Зборів: 16:00

- закінчення Зборів: 17:15

Місце проведення Зборів: м. Миколаїв, вул. Декабристів,41/23а, каб.509

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 02 листопада 2017р.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, розмір статутного капіталу  складає 13 896 776,80 грн. Статутний капітал поділений на  1 389 677 680 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

            Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  сформованого ПАТ «НДУ» станом на 02 листопада 2017 року, становить 80 осіб;

Загальна кількість голосуючих акцій,  згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованого ПАТ «НДУ» станом на 02 листопада 2017 року, становить  1 359 706 626 шт.

 

 

 Реєстраційною комісією 08.11.2017 року з 15-00 до 15-45 проведена реєстрація акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

 

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, для участі у загальних Зборах зареєстровано учасників, які у сукупності володіють 1 359 706 626   простими іменними акціями (голосами).

            Кворум загальних зборів становить 100,00 %   

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум є для прийняття рішення за всіма питаннями порядку денного, збори вважаються правомочними.

Відповідно до ч. 1 ст. 43. Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах здійснюватиметься за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради від 15.09.2017 р.) у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Лубенець Т.Є.; член тимчасової лічильної комісії – Семенцова Н.Л.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» (Протокол засідання Наглядової Ради від 15.09.2017 р.) призначено головою загальних зборів – Соловйову Олену Василівну, секретарем зборів  – Черенкову Діну Анатоліївну.

 

Рішенням Наглядової Ради (Протокол  засідання Наглядової Ради від 25.10.2017 р.) затверджено наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія», призначених на 08 листопада 2017 року:

 

Порядок денний:

1. Обрання  лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Зміна типу Товариства.

3. Зміна найменування Товариства.

4 .Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

5.Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

6. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

Основні тези виступів та прийнятих рішень:

1. По першому питанню порядку денного про Обрання  лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства,  слухали Голову зборів Соловйову Олену Василівну,  яка запропонувала:

обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства у складі 2 (двох ) осіб, а саме:  Лубенець Т.Є. — голова лічильної комісії, Семенцова Н.Л. – член лічильної комісії.

 

Підсумки голосування:

“За” – 1 359 706 626    голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію на позачергові загальні збори акціонерів Товариства у складі 2 (х) осіб, а саме: голова Лубенець Т.Є., члени лічильної комісії – Семенцова Н.Л.

 

2. По другому питанню порядку денного «Зміна типу Товариства»  слухали Голову зборів Соловйову Олену Василівну,  яка доповіла,  що згідно Закону «Про акціонерні товариства», вимоги до публічних акціонерних товариств значно збільшуються і у 2018 році всі ПАТ повинні знаходитись у лістінгу фондових бірж. Правила функціонування фондових бірж висувають до ПАТ ряд суттєвих вимог, яким більшість ПАТ не відповідають. Також зміни до Закону «Про акціонерні товариства» зняли заборону переходити у приватні акціонерні товариства підприємствам, кількість акціонерів яких перевищує 100 осіб.  У зв’язку з цим запропоновано змінити тип  Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія» з публічного на приватне.

 

Підсумки голосування:

“За” - 1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

змінити тип Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія» з публічного

на приватне.

 

3. По третьому питанню порядку денного «Зміна найменування Товариства»  слухали Голову зборів Соловйову Олену Василівну. Виступаюча запропонувала змінити найменування з  Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».

 

 

Підсумки голосування:

“За” - 1 359 706 626 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія»   на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».

 

4. По четвертому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції»  слухали Голову зборів Соловйову Олену Василівну.  Запропоновано внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції Статуту та здійснення всіх юридичних та фактичних дій по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

 

Підсумки голосування:

“За” – 1 359 706 626 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

 

Прийняте рішення:

внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції Статуту та здійснення всіх юридичних та фактичних дій по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

 

5. По п’ятому питанню про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції» слухали Голову зборів Соловйову Олену Василівну. Запропоновано внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

 

 Підсумки голосування:

“За” – 1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

 

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

 

6. По шостому питанню «Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції» слухали  Голову зборів Соловйову Олену Василівну. Запропоновано внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

 

Підсумки голосування:

“За” – 1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

 

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

 

7. По сьомому питанню «Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції» слухали Голову зборів Соловйову Олену Василівну,  яка запропонувала внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

 

Підсумки голосування:

“За” – 1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 “Утримались” – 0  голосів, що становить  0 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

 

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення

 

**************

 

 На цьому порядок денний вичерпаний повністю.

 Загальні збори акціонерів ПАТ “Миколаївська аграрна компанія” оголошено закритими.

 

 

               Голова зборів        _____________        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

 

               Секретар  зборів   _____________         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

 

 

04.10.2017

Публічне акціонерне товариство "Миколаївська аграрна компанія", код ЄДРПОУ: 33367811, місцезнаходження:  54020 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23а (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 листопада 2017 року о 16.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 54020 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23а , каб. 509.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 08.11.2017р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: о 15:00 год., закінчення реєстрації: о 15:45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 2 листопада  2017р.

Для реєстрації акціонерам пред’явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті : http:// nikagro.com.ua  .

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання  лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію на позачергові загальні збори акціонерів Товариства у складі 2 (х) осіб, а саме: голова Лубенець Т.Є., члени лічильної комісії – Семенцова Н.Л.

2. Зміна типу Товариства.

Проект рішення:  Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія»   з публічного на приватне.

3. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:  Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія»   на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».

4 .Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції Статуту та здійснення всіх юридичних та фактичних дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

5. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

6. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

        Проект рішення: Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

7. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

       Проект рішення: Внести зміни до Положення про ревізійну комісію  Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про ревізійну комісію  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»  в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства — Власюка Віктора Михайловича на підписання нової редакції цього Положення.

 

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та отримати додаткову інформацію та матеріали стосовно проектів рішень порядку денного у робочі дні, з 10.00  год. до 12.00 год, за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23а , кабінет Директора Товариства, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Власюк Віктор Михайлович. Довідки за тел. (0512) 67-01-91

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів.

Наглядова рада

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР  Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку» № 189 (2694)  від 05.10.2017 

 

 

28.04.2017

ПРОТОКОЛ № 8

чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“Миколаївська аграрна компанія”

(код за ЄДРПОУ 33367811)

м. Миколаїв                                                                                                      27.04.2017

 

Дата проведення зборів: 27 квітня 2017р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 17-00; час закінчення реєстрації 17-45

Час відкриття зборів: 18-00; Час закриття зборів: 19-15

Місце проведення загальних зборів: м. Миколаїв, вул. Декабристів,41/23а, каб.509.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  24.04.2017 р.

Загальна кількість випущених акцій - 1389677680  шт., що складає 100% статутного капіталу Товариства.

Зареєстровано за емітентом як викуплені: відсутні.   

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліка акціонерів, який складено ПАТ «НДУ» станом на 21.04.2017  -  1 359 706 626 шт.

 

Кількість голосів, що належить особам , які зареєструвалися для участі у зборах:  1 359 706 626  голосів , що становить  100,00  % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомірними.

Спосіб голосування з питань порядку денного – шляхом заповнення бюлетенів для голосування

 

Порядок денний:

1.      Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.

2.      Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3.      Звіт Директора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.      Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.      Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.      Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.

7.      Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

8.      Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

9.      Обрання членів Наглядової ради Товариства

10. Відкликання членів Ревізійної комісії

11. Обрання членів Ревізійної комісії

 

НАДІЙШЛА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПЕРШИМ РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ:

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів»,

А ДРУГИМ ВІІДПОВІДНО ПИТАННЯ: «Обрання лічильної комісії, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

ЧЕРГОВІСТЬ РОЗГДЯДУ ІНШИХ ПИТАНЬ ЗАЛИШИТИ БЕЗ ЗМІН

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО (:  1 359 706 626   голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів)

 

1.По питанню «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів»

слухали: Соловйову О.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів - бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Затверджено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів - бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

 

2. По питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів» слухали Соловйову О.В., яка запропонувала затвердити пропозицію Наглядової ради, а саме:

обрати лічильну комісію у складі голова комісії – Лубенець Т.Є., член комісії Семенцова Н.Л ; обрати головою загальних зборів – Соловйову О.В., секретарем зборів  – Черенкову Д.А

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Обрано лічильну комісію у складі голова комісії – Лубенець Т.Є., член комісії Семенцова Н.Л ; обрано головою загальних зборів – Соловйову О.В., секретарем зборів  – Черенкову Д.А.

     

3. По питанню порядку денного: «Звіт Директора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

 Слухали директора Товариства Власюка В.М., зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Запропоновано звіт затвердити.

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затверджено.

 

      4. По питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 Слухали Голову Наглядової ради Русанову Л.Р. зі звітом за 2016 рік. Запропоновано звіт затвердити.

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради за 2016 рік затверджено

 

5. По питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  затвердити звіт» слухали члена Ревізійної комісії Волкіна Д.М. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерська, податкова і статистична звітність представлялась за встановленою формою та своєчасно. Ревізійною комісією зроблено висновок, що фінансова звітність товариства в цілому повно та об’єктивно відображає  фінансовий стан товариства, фактів порушення  фінансової дисципліни та зловживань посадових осіб не виявлено, також не виявлено необґрунтованих витрат. Запропоновано звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році затвердити.

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році затверджено.

 

6. По питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік»  слухали  Директора Товариства Власюка В.М., який доповів, що незалежним аудитором підтверджено фінансову звітність Товариства за 2016  рік. На підставі висновків аудитора та Ревізійної комісії Товариства, пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік. Основні напрямки діяльності  у 2017 залишити без змін.

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Затверджено результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства)  за 2016 рік та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

 

 

7. По питанню порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства» слухали Директора Товариства Власюка В.М. Запропоновано спрямувати прибуток отриманий у  2016 році на поповнення обігових коштів Товариства

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обігових коштів Товариства.

 

8. По питання порядку денного: «Відкликання членів Наглядової ради Товариства» слухали директора Товариства Власюка В.М., який доповів, що згідно Закону «Про акціонерні товариства»  питання щодо обрання/прийняття рішення про припинення повноважень членів НР,  розглядаються загальними зборами ПАТ не рідше  ніж раз на рік. Запропоновано відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Відкликано діючий склад Наглядової ради Товариства.

 

 

a

9. По питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Соловйову О.В.

Для обрання повного складу Наглядової ради необхідно з переліку кандидатів обрати 2 особи.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат

Кількість голосів для кумулятивного голосування

Кандиат 1. Сівков Дмитро Олександрович, представник акціонера юридичної особи-нерезидента «CAMBEROY LIMITED»

1 359 706 626  

Кандиат 2. Русанова Ліна Рувимівна,  представник акціонера юридичної особи-нерезидента «CAMBEROY LIMITED»

1 359 706 626  

 

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані: Сівков Д.О., Русанова Л.Р. Трудові  договори/контракті  з членами Наглядової ради не укладатимуться.

 

10. По десятому питанню порядку денного: «Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства» слухали директора Товариства Власюка В.М., який доповів, що Наглядовою радою запропоновано відкликати діючий склад Ревізійної комісії»

Підсумки голосування:

“За” –  1 359 706 626  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Зборів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“Проти” – 0 голосів, “Утримались” – 0  голосів, Не брали участь у голосуванні  -  0  голосів;

За бюлетенями, визнаними  недійсними –  0  голосів.

Прийняте рішення:

Відкликано діючий склад Ревізійної комісії Товариства.

 

11 По питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, кандидатури посадових осіб запропоновані наглядовою радою Товариства.

Для обрання повного складу Ревізійної комісії необхідно з переліку кандидатів обрати 2 особи.

 

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат

Кількість голосів для кумулятивного голосування

Кандиат 1. Фролов Сергій Григорійович

1 359 706 626  

Кандиат 2. Волкін Денис Михайлович

1 359 706 626  

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані: Фролов С.Г., Волкін Д.М.

 

На цьому питання порядку денного вичерпано. Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

 

 

  Голова зборів     _________  Соловйова О.В.

 

  Секретар зборів   __________  Черенкова Д.А.

19.04.2017

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Власюк Вiктор Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

19.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Миколаївська аграрна компанiя"

2. Організаційно-правова форма емітента

 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33367811

4. Місцезнаходження емітента

54020 Миколаївська область Заводський м. Миколаїв вул. Декабристiв, 41/23 А

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0512670191 0512670192

6. Електронна поштова адреса емітента

info@nikagro.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

nikagro.com.ua

в мережі Інтернет

19.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - на кiнець звiтного перiоду посадовi особи емiтента акцiями не володiли або посадових осiб немає.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

iнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

iдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

iдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

iдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Миколаївська аграрна компанія"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 1522145000016649

3. Дата проведення державної реєстрації

 05.03.2008

4. Територія (область)

 Миколаївська область

5. Статутний капітал (грн.)

 13896776.80

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

68

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 01.19

 ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ ОДНОРІЧНИХ І ДВОРІЧНИХ КУЛЬТУР

 01.61

 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

10. Органи управління підприємства

інформацію не заповнюють емітенти які є акціонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

 300346

3) Поточний рахунок

 26004012007901

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

 300346

6) Поточний рахунок

 26004012007901

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

CAMBEROY LIMITED

314201

* ЛIМАССОЛ Спиру Кипрану 61

 97.843300000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

80 фiзичних  осіб

- -  -

  2.156700000000

Усього

100.000000000000

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Віктор Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 660000 06.09.1999 Звенигородським РВ МВС України в Чернигівській області.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

 

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Інтертрейд Груп" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.07.2014 безстроково

9) опис    Посадову особу призначено 02.07.2014 рішенням наглядової ради по сумісництву. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Основне місце роботи - директор ТОВ "Інтертрейд Груп" м. Київ, вул.Гринченка, 16. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Розмір виплаченої винагороди емітентом протягом 2016 р. - 19214,68 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 41 р. Попередні посади які займала особа за останні 5 років - директор ТОВ "Інтертрейд Груп". Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Ганна Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 301241 20.03.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Миколаївській обл.

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

 

 

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Ольвія Латінвест"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.02.2014 безстроково

9) опис    Посадобу особу призначено наказом по товариству. Оновними функціями головного бухгалтера є: керування фінансово-економічною діяльністю підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства, контроль за витратами коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів, контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку й інших нормативних документів, що діють в Товаристві. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер ТОВ "Ольвія Латінвест". Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в натуральній формі у звітному періоді не виплачувалася. Винагорода виплачується виключно у грошовій формі згідно штатного розкладу, сума виплаченої винагороди у 2016 р. склала 39448,84 грн. Загальний стаж роботи 24 роки. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Русанова Ліна Рувимівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

* * 01.01.2001 *

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ  "Грос Грейн"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.04.2016 3 роки

9) опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24/04/2012, рішенням загальних зборів від 28/04/2016 переобрано на 3 роки. Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради емітентом винагорода не виплачується. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.  Посада за основним місцем роботи. Посади, які обіймала особо протягом останній 5 років  - директор ТОВ "Грос Грейн", Заступник директора ТОВ "Колос" (адреса Київ, вул. Червоноармійська, 72) - основне місце роботи. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи 24 роки. Акціями Товариства не володіє.

 

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сівков Дмитро Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

* * 01.01.2001 *

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

 

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний радник голови правління НАК  "Нафтогаз України"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.04.2016 3 роки

9) опис    Посадобу особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24/04/2012, рішенням загальних зборів від 28/04/2016 переобрано строком на 3 роки. Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду. Членам наглядової ради не виплачується винагорода. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.  Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - Головний радник голови правління НАК "Нафтогаз України", Представництво "Раремік Холдінгс ЛТД" заступник директора, працює на цій посаді  з 2014  року. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи 19 р. Акціями товариства не володіє

 

1) посада

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пастернак Софія Георгіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

** * 01.01.2001 *

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юриста Представництва "Раремік Холдінгс ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.04.2016 3 роки

9) опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2016 р. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода виплачена емітентом у 2016 р. - не виплачувалась. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Останні 5 роки особа займає посаду юриста Представництва "Раремік Холдінгс ЛТД" (м. Київ, вул. Володимирська 37). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Загальний стаж роботи 18 років. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних. Акціями Товариства не володіє.

 

1) посада

член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волкін Денис Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

* * 01.01.2001 *

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

представництво Raremic Holdings Ltd, керівник фінансового відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.04.2016 3 роки

9) опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2016 р. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Винагорода виплачується згідно штатного розкладу за основним місцем роботі. Останні 5 роки особа займає посаду керівника фінансового відділу представництва Raremic Holdings Ltd (м. Київ, вул. Володимирська 37).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Загальний стаж роботи 20 років. Посадова особа не надавали згоди на розкриття персональних даних. Акціями Товариства не володіє.

 

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

КЕМБЕРОЙ ЛIМIТЕД (КIПР)

314201

КIПР    * Лiмассол Спиру Кипрану 61

1359706626

97.843308960679

0

1359706626

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

Усього

1359706626

97.843308960679

0

1359706626

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2016

Кворум зборів

100

Опис

Рiчнi загальнi збори вiдбулися 28.04.2016. Питання, що обговорювались:

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря зборiв, обрання лiчильної комiсiї.

2. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк.

3. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк, затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв).

6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року.

7. Про приведення статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства та змiн 2016р. та про затвердження вiдповiдних змiн до Статуту. 

8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.

9. Обрання членiв Наглядової ради.

10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.

Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства, акцiонери пропозицiй щодо питань порядку денного та проектiв рiшень до них не надавали.

По всiм питанням порядку денного прийнято рiшення вiдповiдно до запропонованих наглядовою радою проектiв рiшень.

 

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська область * Київ Нижнiй Вал, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

немає

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

не лiцензується

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0443777265

Факс

0443777265

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

дiє на пiдставi укладеної угоди

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Валконт--Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23403522

Місцезнаходження

54004 Миколаївська область  м. Миколаїв Садова, 1, офіс 106

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0967

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0512375067

Факс

0512375067

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Перевiрка здiйснюється згiдно укладеного договору

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.12.2010

1208/1/10

ДКЦПФР

UA4000170856

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

1389677680

13896776.80

100.000000000000

Опис

Цiннi папери товариства на органiзацiйно-оформленому ринку цiнних паперiв не торгувалися.  Цінні папери  розміщено в повному обсязі серед засновників Товариства. Заяви для включення цінних паперів до лістінгу Емітентом не надавались, обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України.  У звітному періоді додаткові випуски цінних паперів не реєструвалися.

 


XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

ТОВ "Миколаївська аграрна компанiя" створено у 2005 роцi. У 2008 роцi ТОВ "Миколаївська аграрна компанiя" реорганiзовано у ЗАТ "Миколаївська аграрна компанiя" шляхом перетворення. У 2011 роцi на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування Товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Миколаївська аграрна компанiя". ПАТ "Миколаївська аграрна компанiя" є сiльгоспвиробником,займається вирощуванням зернових та технiчних культур.Свою дiяльнiсть здiйснює на орендованій земельній площi. Важливих подiй розвiтку у 2016 роцi не вiдбувалось.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Товариство не має філій, відділень, дочірніх підприємств.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу  33 особи. Позаштатні працiвники  - 40 осіб,  особи, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)- 3 особи. Фонд оплати працi 2146 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року на 256 тис. грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до жодного об'єднання підприємств.

 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Принципом облікової полiтики є послiдовнiсть в облiку, правдивiсть та незмiннiсть на протязi 2013 року правил i принципiв, якi використовуються для вiдображення в облiку господарських операцiй, а також припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Послiдовнiсть облiкової полiтики передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Облiкова полiтика може змiнюватися тiльки при змiнi статутних вимог та у разi змiни методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, або якщо змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй (господарських операцiй) у бухгалтерському облiку та фiнансової звiтностi. Правдиве подання фiнансових звiтiв вимагає правильного вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у вiдповiдностi з визначенням та критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходу та витрат, наведеними у Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв за МСФЗ. Метою полiтики є забезпечення методики оцiнки, облiку та процедур дотримання Товариством однiєї методики вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi господарських операцiй i порядок та використання оцiнок об'єктiв облiку. Встановлено в Товариствi облiкову полiтику на 2013 рiк, метою якої є забезпечення: - дотримання принципу послiдовностi у облiку; - незмiнностi протягом 2013 року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у облiку господарських операцiй. 2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, документообiгу, вибiр форми i методологiї бухгалтерського облiку, штату бухгалтерiї, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерiї Товариства з iншими пiдроздiлами (посадовими особами) ПАТ i виконання вимог Головного бухгалтера всiма пiдроздiлами (посадовими особами), у частинi здiйснення бухгалтерського облiку i контролю, несе особа, уповноважена Власником ПАТ - Директор ПАТ Директор ПАТ забезпечує дотримання всiма службами правомiрних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення i надання до облiку первинних документiв, дотримання облiкової i звiтної дисциплiни. 3. Для органiзацiйного забезпечення ведення бухгалтерського облiку у ПАТ "Миколаївська аграрна компанiя" створено бухгалтерську службу на чолi з Головним бухгалтером. Розподiл обов'язкiв мiж персоналом бухгалтерiї - за функцiональним принципом. 4. Головний бухгалтер Товариства забезпечує: - дотримання законодавчих i нормативних вимог щодо складання достовiрної та своєчасної звiтностi (фiнансової, управлiнської, податкової й аналiтичної); - дотримання чинної облiкової полiтики Товариства та всiєї процедури ведення бухгалтерського облiку; - виконання аналiтичної функцiї бухгалтерського облiку: фiнансової, управлiнської, податкової, аналiтичної. 5. Технiка i форми бухгалтерського облiку: для накопичення та згрупування прийнятої до облiку iнформацiї бухгалтерiї Товариства використовувати регiстри журнально-ордерної форми облiку, пристосованi до особливостей господарських операцiй ПАТ. Використовувати типовi форми первинних документiв, якi затвердженi Держкомстатом України. 6. Використання оцiнок: для пiдготовки фiнансової звiтностi застосовувати оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. Методи оцiнки фiнансової звiтностi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню активiв i доходiв. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, тобто виходячи з витрат на виробництво та придбання. 7. При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi Товариства застосовувати принципи: послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi та правдивостi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; вiдображення економiчної сутностi операцiй, розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду. 8. Вести бухгалтерський облiк та складати фiнансову звiтнiсть у валютi України. Додатково рiчну фiнансову звiтнiсть готувати за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї (перетворення) звiтностi, складеної за нацiональними стандартами на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. 9. Визначати межу та оцiнку суттєвостi: а) для вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв облiку необоротних активiв - 10% вiдхилення залишкової вартостi об'єктiв вiд їх справедливої вартостi; б) для визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; в) для вiдображення оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi - у розмiрi 50,00 грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. овiй звiтностi - у розмiрi 50,00 грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. 10. З метою забезпечення даних бухгалтерського облiку i звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiд час якої перевiряється їх наявнiсть, документальне пiдтвердження їх стану та дається їм оцiнка. Iнвентаризацiю активiв та зобов'язань проводити перед складанням рiчної фiнансової звiтностi у перiод з 01 листопада до 20 грудня. Порядок i проведення iнвентаризацiї, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником Товариства окремим письмовим розпорядженням ( Наказом керiвника). У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначається керiвником Товариства, на пiдставi чинного законодавства, по мiрi необхiдностi, згiдно з Iнструкцiєю МФУ вiд 11.08.1994р. № 69 "Про проведення iнвентаризацiiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, коштiв i документiв та розрахункiв", наводиться повний перелiк об?єктiв та перiодичнiсть (або умови) iнвентаризацiї. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та позапланових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних та iнших матерiальних цiнностей), а також про визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного використання в момент введення їх в експлуатацiю i протягом подальшого використання створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю  Встановити на 2013 рiк наступнi методи облiку i принципи оцiнки активiв та зобов'язань Товариства: 11.1. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, а саме виходячи iз витрат на виробництво та придбання. Термiн корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображати по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiю нараховувати на протязi термiну корисного використання. Термiн корисного використання основувати на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. Основнi засоби. До складу основних засобiв в Товариствi вiдносити матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом перiоду бiльше одного року вартiстю 2500,00грн. Первiсну оцiнку проводити по фактичним витратам i включати цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Проценти (при наявностi таких) по банкiвським кредитам капiталiзувати у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. Об'єкти основних засобiв облiковувати по собiвартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (такi як: реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (технiчний, поточний, непередбачений ремонт та благоустрiй пiсля проведеного технiчного ремонту) визнавати витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Вартiсть (суму) основного засобу, що амортизується, визначати пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляти на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Для розподiлу кожну частину об'єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизувати окремо. Встановити термiни корисної експлуатацiї за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв згiдно Податкового Кодексу України (п. 145.1): - будiвлi i споруди - 20 рокiв; - машини та устаткування - 7 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховувати в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi. Незавершене будiвництво облiковувати по первiснiй вартостi та пiсля признання його активом включати до складу основних засобiв, на пiдставi акту введення в експлуатацiю. Нематерiальнi активи. До складу нематерiальних активiв вiдносити немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та є можливiсть їх iдентифiкацiї, контролю над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання. Нематерiальнi активи визначати в балансi по сумi всiх витрат на їх придбання чи створення. Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включати до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображати в облiку за його собiвартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiю нематерiального активу нараховувати прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу, який встановлюється окремо по кожному об'єкту при його визнаннi. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв приймати як суму коштiв чи вартiсть iнших активiв, яку Товариство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) основних засобiв та необоротних активiв по закiнченню строку їх корисного використання (експлуатацiї) за винятком витрат, пов'язаних з реалiзацiєю (лiквiдацiєю). Лiквiдацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, якi вийшли з ладу та вiдновленню не пiдлягають, але не мають при цьому стовiдсоткового зносу, списувати з облiку на пiдставi чинного законодавства. За необхiднiстю проводити переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв самостiйно, або з використанням (за потребою) послуг незалежного експерта. На пiдставi п.п. 146.21 ст. 146 Податкового Кодексу України проводити iндексацiю балансової вартостi основних засобiв i суми накопиченої амортизацiї на коефiцiєнт iндексацiї. Зменшення корисностi. На кожну звiтну дату проводити оцiнку основних засобiв, нематерiальних активiв при наявностi ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. За наявнiстю таких ознак проводити оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж. Збитки вiд знецiнення вiдносити до витрат поточного перiоду. Облiк iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства (довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi). Вiдносити довгостроковi фiнансовi iнвестицiї до таких, якi облiковуються за методом участi в капiталi за умови, якщо частка у Статутному капiталi об'єкта iнвестування становить бiльше 25 вiдсоткiв або iншим чином справляється суттєвий вплив на дiяльнiсть об'єкта iнвестування у разi придбання вказаних iнвестицiй не для продажу. Визнання фiнансових iнструментiв. Визнавати фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в балансi тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних положень щодо цих iнструментiв. Припиняти визнання фiнансового активу, коли строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або вiн передає фiнансовий актив iншiй сторонi не зберiгаючи при цьому над ним контроль, чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання до таких включати грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi зобов'язання та позики. Резерв сумнiвних боргiв формувати один раз на рiк на дату балансу при наявностi боргiв строком непогашення бiльше 12 мiсяцiв. Для визначення класифiкацiї дебiторської заборгованостi проводити iнвентаризацiю заборгованостi та визначати резерв сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Проводити звiрки взаєморозрахункiв з покупцями та постачальниками з складанням актiв звiрок. На пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi складати акти визначення резерву сумнiвних боргiв. В фiнансовiй звiтностi заборгованiсть за товари та послуги признавати по чистiй вартостi, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за рiзницею сумнiвного боргу. ( При своєчасному розрахуванню дебiторiв можливо не нараховувати резерв сумнiвних боргiв). Витрати майбутнiх перiодiв. До складу витрат майбутнiх перiодiв вiдносити: - сплачену наперед вартiсть передплати перiодичних видань; - страховi внески; - витрати на дослiдження та розробки; - витрати на маркетинговi дослiдження. Облiк запасiв. До запасiв вiдносити активи в формi сировини i матерiалiв, якi призначенi для виробництва, товар, який утримується для продажу в ходi звичайної дiяльностi, а також готову вироблену продукцiю. В собiвартiсть запасiв включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на Товариствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складати з цiни придбання, а також з витрат на транспортування, завантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Застосовувати методи оцiнки запасiв при вибуттi: - при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi - по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО); - при продажi продукцiї в їдальнi - роздрiбних цiн. Органiзувати аналiтичний облiк руху запасiв (товарно-матерiальних цiнностей) таким чином за пiдроздiлами: - в бухгалтерському облiку - у кiлькiсно - сумовому вимiрi; - на складах - у кiлькiсному вираженнi. Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди в майбутньому перiодi визначати як нелiквiдними та списувати в бухгалтерському облiку. Предмети зi строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий процес на протязi звiтного перiоду, облiковувати на рахунку "Малоцiннi швидкозношувальнi предмети". Готову вироблену продукцiю вiдображати в бухгалтерському облiку та балансi по фактичнiй собiвартостi. В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображати за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 11.2 Визнання та оцiнка зобов'язань. Зобов'язання визнавати, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звiтного перiоду. Довгостроковi зобов'язання. Вiдносити зобов'язання до довгострокових, за умови , якщо термiн їх погашення становить (за договором) бiльше одного року. Поточнi зобов'язання. До складу поточних зобов'язань вiдносити кредиторську заборгованiсть за постачання товарiв та надання послуг, аванси отриманi, бюджетнi та позабюджетнi платежi, виплати працiвникам та iншi поточнi зобов'язання. Виплати працiвникам. Створювати забезпечення короткострокових виплат працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення. Заробiтну плату нараховувати у вiдповiдностi до Колективного договору: - для виробничого персоналу - на почасово - премiальнiй базi; - для апарата управлiння та працiвникiв вiддiлу збуту - за тарифними ставками, по визначеним окладам. Створення забезпечення наступних витрат i платежiв. За рахунок прибутку( при його наявностi) створювати резерв вiдпусток працiвникам Товариства. Нарахування забезпечення проводити щомiсячно ( за необхiднiстю)*** Доходи майбутнiх перiодiв. До складу доходiв майбутнiх перiодiв вiдносити суми надходжень грошових коштiв на рахунок ПАТ за договорами про фiнансову оренду. 12. Визнання доходiв i витрат. 12.1 Дохiд вiд продажу товарiв та готової продукцiї визначати в разi, коли Товариство передає покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть, надходження економiчної вигоди, пов'язаної з операцiєю. Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу та врахуванням дебiторської заборгованостi. Дохiд вiд надання послуг визначати виходячи з ступеня завершеностi операцiї по наданню послуг, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). 12.2 Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд надання послуг. Iншi витрати визнавати витратами того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. До змiнних виробничих витрат вiдносити непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносити непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними, незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння цехiв. Для розподiлу постiйних накладних витрат використовувати показник нормальної потужностi. Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. Собiвартiсть. До виробничої собiвартостi продукцiї вiдносити прямi та накладнi витрати (постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю продукцiї на пiдставi нормативних виробничих потужностей виробничого обладнання. Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не враховуються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, вважати витратами звiтного перiоду. В цiлях визначення виробничої собiвартостi встановити змiннi та постiйнi загальновиробничi витрати. Розрахунок виробничої собiвартостi проводити по кожному об'єкту облiку витрат окремо. В цiлях визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановити наступний перелiк змiнних i постiйних загальновиробничих витрат: Постiйнi загальновиробничi витрати: - основна i додаткова заробiтна плата виробничого персоналу; - вiдрахування на соцiальне страхування виробничого персоналу; -витрати на водопостачання для технологiчного процесу; - витрати на опалення, освiтлення, водопостачання та iншi послуги третiх осiб на утримання виробничих примiщень; - амортизацiя основних засобiв виробничого призначення; - амортизацiя нематерiальних активiв виробничого призначення; - витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування обладнання виробничого призначення; - витрати на придбання палива. Встановити порядок розподiлу загальновиробничих та адмiнiстративних витрат пропорцiйно загальним витратам. В цiлому собiвартiсть визначати методом калькулювання за видами продукцiї, виробничої собiвартостi та наданих робiт i послуг. Товариство самостiйно визначає перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Витрати, пов'язанi з виробництвом продукцiї (робiт, послуг), групуються за статтями калькуляцiї, номенклатура яких може включати: - сировину та матерiали; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, роботи i послуги виробничого характеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй; - паливо й енергiю на технологiчнi витрати; - зворотнi вiдходи (вираховуються); - основну i додаткову заробiтну плату, вiдрахування на соцiальне страхування; - витрати на утримання та експлуатацiю устаткування; - втрати вiд браку; - iншi прямi витрати; - змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Номенклатура статей калькуляцiї Товариства може враховувати особливостi технологiї та органiзацiї виробництва Товариства, питому вагу окремих видiв витрат у собiвартостi продукцiї. 13. Фiнансовi доходи i витрати. До фiнансового доходу включати вiдсотки по депозиту та iншi фiнансовi доходи. До фiнансових витрат вiдносити iншi витрати Товариства, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. 14. Цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках - застосовувати звичайнi цiни - як для зовнiшнiх споживачiв. 15. Вiдповiдно до законодавства України Товариство є платником податку на додану вартiсть, фiксованого сiльськогосподарського податку та платником iнших податкiв i зборiв. 16. Облiк власного капiталу. Розмiр статутного капiталу може бути збiльшено за рiшенням Акцiонерiв. Базою розподiлу витрат за операцiями з iнструментами власного капiталу обирати кiлькiсть акцiй. До витрат на придбання або випуск iнструментiв власного капiталу включати лише витрати на оплату послуг стороннiх органiзацiй з операцiй, результатом яких є збiльшення або зменшення величини розмiру власного капiталу Товариства. Витрати, пов'язанi з кiлькома операцiями з iнструментами власного капiталу, розподiляти мiж цими операцiями iз застосуванням обгрунтованої бази розподiлу. Облiк акцiй i реєстр акцiонерiв ведеться реєстратором на пiдставi договору. За рахунок прибутку формувати резервний капiтал не менше 5% i не бiльше 25%. Напрямок використання прибутку: на формування розвитку виробництва, модернiзацiю основних засобiв, виплата дивiдендiв акцiонерам, соцiальнi потреби та матерiальну зацiкавленiсть працiвникiв ПАТ "Миколаївська аграрна компанiя". 17. Iнформацiю про звiтнi сегменти складати з визначенням видiв звiтних сегментiв як господарських сегментiв. Засади цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках - розрахунках, що виникають у результатi господарських операцiй мiж структурними пiдроздiлами Товариства, видiленими як сегменти з метою розкриття їх доходiв, витрат, фiнансових результатiв, активiв та зобов'язань, самостiйно встановлюються Товариством.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основнi вiди продукцiї, що виробленi у 2016 роцi, - сiльськогосподарська продукцiя, а саме, пшениця, насiння соняшнику, ячмiнь, сорго. Основний ринок збуту - внутрiшнiй ринок України.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останнi 5 рокiв пiдприємством було придбано активiв (сiльськогосподарська технiка) на суму 1068 тис. грн. для здiйснення господарської дiяльностi. Вiдчуженно активiв у 2014 - 93,6 тис. грн., у 2015 р. - 4 тис. грн. Протягом 2016 року надійшло основних засобів на суму 2 432 тис. грн шляхом їх придбання та вибуло за рік основних засобів на суму 684 тис. грн.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладалися.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. Станом на 31.12.2016 р. первісна вартість основних засобів складає 9 941 тис. грн, знос 6 593 тис. грн, залишкова вартість 3 348 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на дату балансу складає 66,3%. Ступiнь їх використання - 85 %. 

Протягом 2016 року надійшло основних засобів на суму 2 432 тис. грн шляхом їх придбання та вибуло за рік основних засобів на суму 684 тис. грн, знос по яким складає 524 тис. грн.

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Серед можливих факторiв ризику набiльш суттєвим є: загальноекономiчнi (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сферi дiяльностi товариства, рiзке коливання цiн на енергоносiї та будiвельнi матерiали). Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї товарiв, робiт та послуг на ринку. Сезоннiсть сiльськогосподарського виробництва вiдображається на зайнятостi робочих протягом року. Значний вплив на дiяльнiсть мають погоднi умови.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

у 2016 році товариством не виплачувалися штрафні санкції

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

на кінець звітного періоду товариство не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів)

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Удосконалювати процес виробництва за допомогою нової технiки i передових технологiй, використання перспективних сортiв для покращення якостi  виробленої  продукцiї.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Товариство у звітному році не виділяло кошти на дослідження та нові розробки.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Судових справ, стороною в яких виступає емітент або його посадовi особи, за звiтний перiод не було.

 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вважаємо, що надана iнформацiя є вичерпною.

 

 


   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

830.000

3348.000

0.000

0.000

830.000

3348.000

- будівлі та споруди

295.000

856.000

0.000

0.000

295.000

856.000

- машини та обладнання

277.000

2295.000

0.000

0.000

277.000

2295.000

- транспортні засоби

232.000

123.000

0.000

0.000

232.000

123.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

26.000

74.000

0.000

0.000

26.000

74.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

830.000

3348.000

0.000

0.000

830.000

3348.000

 

Пояснення :  Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. Станом на 31.12.2016 р. первісна вартість основних засобів складає 9 941 тис. грн, знос 6 593 тис. грн, залишкова вартість 3 348 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на дату балансу складає 66,3%. Ступiнь їх використання - 85 %. 

Протягом 2016 року надійшло основних засобів на суму 2 432 тис. грн шляхом їх придбання та вибуло за рік основних засобів на суму 684 тис. грн, знос по яким складає 524 тис. грн.

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

87703

64325

Статутний капітал (тис.грн.)

13897

13897

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

13897

13897

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(87703.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(13897.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


3. Інформація про зобов'язання емітента

 

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

 

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

 

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

 

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

227.00

Х

Х

 

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

 

Інші зобов'язання

Х

15319.00

Х

Х

 

Усього зобов'язань

Х

15546.00

Х

Х

Опис

Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 19 202 тис. грн, у тому числi: за строками непогашення до 12 мiсяцiв - 19 202 тис. грн.

Зростання дебiторської заборгованостi в звiтному перiодi в порiвняннi з  початком звiтного перiоду вiдбулось в 2,6 рази,  або на 11 840 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  становить 56 140 тис. грн  та складається з    розрахункiв  за    позиками - 48 312 тис. грн, розрахункiв з iншими дебiторами - 7 135 тис. грн, авансових виплат з орендної плати за земельнi дiлянки на 2017 рiк - 595 тис. грн, розрахунки по страхуванню - 98 тис. грн.

 

 

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

28.04.2016

29.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

 


            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

 

Депозитарна установа

 

 

Інше

перелік є вичерпним

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

 

Інше

перелік є вичерпним

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

позачергові збори не скликались

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

2

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

самооцінка не проводилась

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

самооцінка не проводилась

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

комітети не створювались перелік є вичерпним

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

самооцінка не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

перелік є вичерпним

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

X

 

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

перелік є вичерпним

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

перелік є вичерпним

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)