Акцiонерам

Установчі документи

Виписка

 

 

 

23.04.2019

REPORT_33367811_2018.doc.p7s

 

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              22.04.2019

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

              

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Директор

 

 

 

Теросипов Євген В'ячеславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

33367811

4. Місцезнаходження емітента

54020 Миколаївська область Заводський м. Миколаїв вул. Декабристiв, 41/23а

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0512670191 0512670192

6. Адреса електронної пошти

info@nikagro.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

.  .   

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.nikagro.com.ua

 

23.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 1522145000016649

3. Дата проведення державної реєстрації

 05.03.2008

4. Територія (область)

 Миколаївська область

5. Статутний капітал (грн.)

 13896776.80

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

35

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 01.19

 ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ ОДНОРІЧНИХ І ДВОРІЧНИХ КУЛЬТУР

 01.61

 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

 

 

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

 300346

3) Поточний рахунок

 26001012007904

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

 300346

6) Поточний рахунок

 26002012007903

 


18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Товариство не має філій, відділень, дочірніх підприємств.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу  33 особи. Позаштатні працiвники  - 35 осіб,  особи, якi працюють за сумiсництвом - 40 особи, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)- 3 особи. Фонд оплати працi 2489,5 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до жодного об'єднання підприємств.

 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Принципом облікової полiтики є послiдовнiсть в облiку, правдивiсть та незмiннiсть на протязi 2018 року правил i принципiв, якi використовуються для вiдображення в облiку господарських операцiй, а також припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Послiдовнiсть облiкової полiтики передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Облiкова полiтика може змiнюватися тiльки при змiнi статутних вимог та у разi змiни методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, або якщо змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй (господарських операцiй) у бухгалтерському облiку та фiнансової звiтностi. Правдиве подання фiнансових звiтiв вимагає правильного вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у вiдповiдностi з визначенням та критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходу та витрат, наведеними у Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв за МСФЗ. Метою полiтики є забезпечення методики оцiнки, облiку та процедур дотримання Товариством однiєї методики вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi господарських операцiй i порядок та використання оцiнок об'єктiв облiку. Встановлено в Товариствi облiкову полiтику на 2018 рiк, метою якої є забезпечення: - дотримання принципу послiдовностi у облiку; - незмiнностi протягом 2013 року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у облiку господарських операцiй. 2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, документообiгу, вибiр форми i методологiї бухгалтерського облiку, штату бухгалтерiї, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерiї Товариства з iншими пiдроздiлами (посадовими особами) ПрАТ i виконання вимог Головного бухгалтера всiма пiдроздiлами (посадовими особами), у частинi здiйснення бухгалтерського облiку i контролю, несе особа, уповноважена Власником Товариства - Директор.  Директор Товариства забезпечує дотримання всiма службами правомiрних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення i надання до облiку первинних документiв, дотримання облiкової i звiтної дисциплiни. 3. Для органiзацiйного забезпечення ведення бухгалтерського облiку у ПрАТ "Миколаївська аграрна компанiя" створено бухгалтерську службу на чолi з Головним бухгалтером. Розподiл обов'язкiв мiж персоналом бухгалтерiї - за функцiональним принципом. 4. Головний бухгалтер Товариства забезпечує: - дотримання законодавчих i нормативних вимог щодо складання достовiрної та своєчасної звiтностi (фiнансової, управлiнської, податкової й аналiтичної); - дотримання чинної облiкової полiтики Товариства та всiєї процедури ведення бухгалтерського облiку; - виконання аналiтичної функцiї бухгалтерського облiку: фiнансової, управлiнської, податкової, аналiтичної. 5. Технiка i форми бухгалтерського облiку: для накопичення та згрупування прийнятої до облiку iнформацiї бухгалтерiї Товариства використовувати регiстри журнально-ордерної форми облiку, пристосованi до особливостей господарських операцiй ПАТ. Використовувати типовi форми первинних документiв, якi затвердженi Держкомстатом України. 6. Використання оцiнок: для пiдготовки фiнансової звiтностi застосовувати оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. Методи оцiнки фiнансової звiтностi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню активiв i доходiв. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, тобто виходячи з витрат на виробництво та придбання. 7. При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi Товариства застосовувати принципи: послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi та правдивостi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; вiдображення економiчної сутностi операцiй, розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду. 8. Вести бухгалтерський облiк та складати фiнансову звiтнiсть у валютi України. Додатково рiчну фiнансову звiтнiсть готувати за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї (перетворення) звiтностi, складеної за нацiональними стандартами на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. 9. Визначати межу та оцiнку суттєвостi: а) для вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв облiку необоротних активiв - 10% вiдхилення залишкової вартостi об'єктiв вiд їх справедливої вартостi; б) для визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; в) для вiдображення оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi - у розмiрi 50,00 грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. овiй звiтностi - у розмiрi 50,00 грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. 10. З метою забезпечення даних бухгалтерського облiку i звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiд час якої перевiряється їх наявнiсть, документальне пiдтвердження їх стану та дається їм оцiнка. Iнвентаризацiю активiв та зобов'язань проводити перед складанням рiчної фiнансової звiтностi у перiод з 01 листопада до 20 грудня. Порядок i проведення iнвентаризацiї, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником Товариства окремим письмовим розпорядженням ( Наказом керiвника). У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначається керiвником Товариства, на пiдставi чинного законодавства, по мiрi необхiдностi, згiдно з Iнструкцiєю МФУ вiд 11.08.1994р. № 69 "Про проведення iнвентаризацiiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, коштiв i документiв та розрахункiв", наводиться повний перелiк об?єктiв та перiодичнiсть (або умови) iнвентаризацiї. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та позапланових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних та iнших матерiальних цiнностей), а також про визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного використання в момент введення їх в експлуатацiю i протягом подальшого використання створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю  Встановити на 2013 рiк наступнi методи облiку i принципи оцiнки активiв та зобов'язань Товариства: 11.1. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, а саме виходячи iз витрат на виробництво та придбання. Термiн корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображати по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiю нараховувати на протязi термiну корисного використання. Термiн корисного використання основувати на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. Основнi засоби. До складу основних засобiв в Товариствi вiдносити матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом перiоду бiльше одного року вартiстю 2500,00грн. Первiсну оцiнку проводити по фактичним витратам i включати цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Проценти (при наявностi таких) по банкiвським кредитам капiталiзувати у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. Об'єкти основних засобiв облiковувати по собiвартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (такi як: реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (технiчний, поточний, непередбачений ремонт та благоустрiй пiсля проведеного технiчного ремонту) визнавати витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Вартiсть (суму) основного засобу, що амортизується, визначати пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляти на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Для розподiлу кожну частину об'єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизувати окремо. Встановити термiни корисної експлуатацiї за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв згiдно Податкового Кодексу України: - будiвлi i споруди - 20 рокiв; - машини та устаткування - 7 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховувати в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi. Незавершене будiвництво облiковувати по первiснiй вартостi та пiсля признання його активом включати до складу основних засобiв, на пiдставi акту введення в експлуатацiю. Нематерiальнi активи. До складу нематерiальних активiв вiдносити немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та є можливiсть їх iдентифiкацiї, контролю над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання. Нематерiальнi активи визначати в балансi по сумi всiх витрат на їх придбання чи створення. Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включати до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображати в облiку за його собiвартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiю нематерiального активу нараховувати прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу, який встановлюється окремо по кожному об'єкту при його визнаннi. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв приймати як суму коштiв чи вартiсть iнших активiв, яку Товариство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) основних засобiв та необоротних активiв по закiнченню строку їх корисного використання (експлуатацiї) за винятком витрат, пов'язаних з реалiзацiєю (лiквiдацiєю). Лiквiдацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, якi вийшли з ладу та вiдновленню не пiдлягають, але не мають при цьому стовiдсоткового зносу, списувати з облiку на пiдставi чинного законодавства. За необхiднiстю проводити переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв самостiйно, або з використанням (за потребою) послуг незалежного експерта. На пiдставi п.п. 146.21 ст. 146 Податкового Кодексу України проводити iндексацiю балансової вартостi основних засобiв i суми накопиченої амортизацiї на коефiцiєнт iндексацiї. Зменшення корисностi. На кожну звiтну дату проводити оцiнку основних засобiв, нематерiальних активiв при наявностi ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. За наявнiстю таких ознак проводити оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж. Збитки вiд знецiнення вiдносити до витрат поточного перiоду. Облiк iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства (довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi). Вiдносити довгостроковi фiнансовi iнвестицiї до таких, якi облiковуються за методом участi в капiталi за умови, якщо частка у Статутному капiталi об'єкта iнвестування становить бiльше 25 вiдсоткiв або iншим чином справляється суттєвий вплив на дiяльнiсть об'єкта iнвестування у разi придбання вказаних iнвестицiй не для продажу. Визнання фiнансових iнструментiв. Визнавати фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в балансi тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних положень щодо цих iнструментiв. Припиняти визнання фiнансового активу, коли строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або вiн передає фiнансовий актив iншiй сторонi не зберiгаючи при цьому над ним контроль, чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання до таких включати грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi зобов'язання та позики. Резерв сумнiвних боргiв формувати один раз на рiк на дату балансу при наявностi боргiв строком непогашення бiльше 12 мiсяцiв. Для визначення класифiкацiї дебiторської заборгованостi проводити iнвентаризацiю заборгованостi та визначати резерв сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Проводити звiрки взаєморозрахункiв з покупцями та постачальниками з складанням актiв звiрок. На пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi складати акти визначення резерву сумнiвних боргiв. В фiнансовiй звiтностi заборгованiсть за товари та послуги признавати по чистiй вартостi, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за рiзницею сумнiвного боргу. ( При своєчасному розрахуванню дебiторiв можливо не нараховувати резерв сумнiвних боргiв). Витрати майбутнiх перiодiв. До складу витрат майбутнiх перiодiв вiдносити: - сплачену наперед вартiсть передплати перiодичних видань; - страховi внески; - витрати на дослiдження та розробки; - витрати на маркетинговi дослiдження. Облiк запасiв. До запасiв вiдносити активи в формi сировини i матерiалiв, якi призначенi для виробництва, товар, який утримується для продажу в ходi звичайної дiяльностi, а також готову вироблену продукцiю. В собiвартiсть запасiв включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на Товариствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складати з цiни придбання, а також з витрат на транспортування, завантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Застосовувати методи оцiнки запасiв при вибуттi: - при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi - по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО); - при продажi продукцiї в їдальнi - роздрiбних цiн. Органiзувати аналiтичний облiк руху запасiв (товарно-матерiальних цiнностей) таким чином за пiдроздiлами: - в бухгалтерському облiку - у кiлькiсно - сумовому вимiрi; - на складах - у кiлькiсному вираженнi. Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди в майбутньому перiодi визначати як нелiквiдними та списувати в бухгалтерському облiку. Предмети зi строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий процес на протязi звiтного перiоду, облiковувати на рахунку "Малоцiннi швидкозношувальнi предмети". Готову вироблену продукцiю вiдображати в бухгалтерському облiку та балансi по фактичнiй собiвартостi. В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображати за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 11.2 Визнання та оцiнка зобов'язань. Зобов'язання визнавати, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звiтного перiоду. Довгостроковi зобов'язання. Вiдносити зобов'язання до довгострокових, за умови , якщо термiн їх погашення становить (за договором) бiльше одного року. Поточнi зобов'язання. До складу поточних зобов'язань вiдносити кредиторську заборгованiсть за постачання товарiв та надання послуг, аванси отриманi, бюджетнi та позабюджетнi платежi, виплати працiвникам та iншi поточнi зобов'язання. Виплати працiвникам. Створювати забезпечення короткострокових виплат працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення. Заробiтну плату нараховувати у вiдповiдностi до Колективного договору: - для виробничого персоналу - на почасово - премiальнiй базi; - для апарата управлiння та працiвникiв вiддiлу збуту - за тарифними ставками, по визначеним окладам. Створення забезпечення наступних витрат i платежiв. За рахунок прибутку( при його наявностi) створювати резерв вiдпусток працiвникам Товариства. Нарахування забезпечення проводити щомiсячно ( за необхiднiстю)*** Доходи майбутнiх перiодiв. До складу доходiв майбутнiх перiодiв вiдносити суми надходжень грошових коштiв на рахунок ПАТ за договорами про фiнансову оренду. 12. Визнання доходiв i витрат. 12.1 Дохiд вiд продажу товарiв та готової продукцiї визначати в разi, коли Товариство передає покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть, надходження економiчної вигоди, пов'язаної з операцiєю. Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу та врахуванням дебiторської заборгованостi. Дохiд вiд надання послуг визначати виходячи з ступеня завершеностi операцiї по наданню послуг, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). 12.2 Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд надання послуг. Iншi витрати визнавати витратами того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. До змiнних виробничих витрат вiдносити непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносити непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними, незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння цехiв. Для розподiлу постiйних накладних витрат використовувати показник нормальної потужностi. Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. Собiвартiсть. До виробничої собiвартостi продукцiї вiдносити прямi та накладнi витрати (постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю продукцiї на пiдставi нормативних виробничих потужностей виробничого обладнання. Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не враховуються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, вважати витратами звiтного перiоду. В цiлях визначення виробничої собiвартостi встановити змiннi та постiйнi загальновиробничi витрати. Розрахунок виробничої собiвартостi проводити по кожному об'єкту облiку витрат окремо. В цiлях визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановити наступний перелiк змiнних i постiйних загальновиробничих витрат: Постiйнi загальновиробничi витрати: - основна i додаткова заробiтна плата виробничого персоналу; - вiдрахування на соцiальне страхування виробничого персоналу; -витрати на водопостачання для технологiчного процесу; - витрати на опалення, освiтлення, водопостачання та iншi послуги третiх осiб на утримання виробничих примiщень; - амортизацiя основних засобiв виробничого призначення; - амортизацiя нематерiальних активiв виробничого призначення; - витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування обладнання виробничого призначення; - витрати на придбання палива. Встановити порядок розподiлу загальновиробничих та адмiнiстративних витрат пропорцiйно загальним витратам. В цiлому собiвартiсть визначати методом калькулювання за видами продукцiї, виробничої собiвартостi та наданих робiт i послуг. Товариство самостiйно визначає перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Витрати, пов'язанi з виробництвом продукцiї (робiт, послуг), групуються за статтями калькуляцiї, номенклатура яких може включати: - сировину та матерiали; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, роботи i послуги виробничого характеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй; - паливо й енергiю на технологiчнi витрати; - зворотнi вiдходи (вираховуються); - основну i додаткову заробiтну плату, вiдрахування на соцiальне страхування; - витрати на утримання та експлуатацiю устаткування; - втрати вiд браку; - iншi прямi витрати; - змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Номенклатура статей калькуляцiї Товариства може враховувати особливостi технологiї та органiзацiї виробництва Товариства, питому вагу окремих видiв витрат у собiвартостi продукцiї. 13. Фiнансовi доходи i витрати. До фiнансового доходу включати вiдсотки по депозиту та iншi фiнансовi доходи. До фiнансових витрат вiдносити iншi витрати Товариства, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. 14. Цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках - застосовувати звичайнi цiни - як для зовнiшнiх споживачiв. 15. Вiдповiдно до законодавства України Товариство є платником податку на додану вартiсть, фiксованого сiльськогосподарського податку та платником iнших податкiв i зборiв. 16. Облiк власного капiталу. Розмiр статутного капiталу може бути збiльшено за рiшенням Акцiонерiв. Базою розподiлу витрат за операцiями з iнструментами власного капiталу обирати кiлькiсть акцiй. До витрат на придбання або випуск iнструментiв власного капiталу включати лише витрати на оплату послуг стороннiх органiзацiй з операцiй, результатом яких є збiльшення або зменшення величини розмiру власного капiталу Товариства. Витрати, пов'язанi з кiлькома операцiями з iнструментами власного капiталу, розподiляти мiж цими операцiями iз застосуванням обгрунтованої бази розподiлу. Облiк акцiй i реєстр акцiонерiв ведеться реєстратором на пiдставi договору. За рахунок прибутку формувати резервний капiтал не менше 5% i не бiльше 25%. Напрямок використання прибутку: на формування розвитку виробництва, модернiзацiю основних засобiв, виплата дивiдендiв акцiонерам, соцiальнi потреби та матерiальну зацiкавленiсть працiвникiв ПАТ "Миколаївська аграрна компанiя". 17. Iнформацiю про звiтнi сегменти складати з визначенням видiв звiтних сегментiв як господарських сегментiв. Засади цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках - розрахунках, що виникають у результатi господарських операцiй мiж структурними пiдроздiлами Товариства, видiленими як сегменти з метою розкриття їх доходiв, витрат, фiнансових результатiв, активiв та зобов'язань, самостiйно встановлюються Товариством.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основнi вiди продукцiї, що виробленi у 2018 роцi, - сiльськогосподарська продукцiя, а саме, пшениця, насiння соняшнику, ячмiнь, льон, ріпак. Основний ринок збуту - внутрiшнiй ринок України.

Обсяги реалізації продукції у 2018 р. (у натуральному та грошовому виразі) 

-          Льон 149,24т с/в 3373,4тис.грн.

-          Пшениця 4255,26т с/в 9288,1тис.грн

-          Ріпак 405,48т с/в 2239,8 тис. грн.

-          Соняшник 877,18т с/в 9896,3тис. грн.

-          Ячмінь 28,06т с/в 69,3 тис. грн.

 

кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

-    ТОВ "Кворум-нафта"  ( ПММ)

-     Бізон -Тех ПП (ЗЗР) 

-     ПАН КОМБАЙН ТОВ (послуги по збору врожаю)

-     Товариство з обмеженою відповідальністю "РІНТОЛ " (ОС)    

-     Торговий дім " Агроімпорт ЛТД " ТОВ     (добрива)                                 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останнi 5 рокiв пiдприємством було придбано активiв (сiльськогосподарська технiка):

                                   

у 2014р - на суму 427,8 тис.грн

у 2015р - на суму 21,9 тис.грн.

у 2016р - на суму 2441,0 тис.грн.              

у 2017р - на суму 199 тис.грн.

у 2018р - на суму 2967,1 тис. грн.

 

Основні придбання - придбано сільгосптехніку: Культиватор КПО-8; Коток КЗУ-6П-02; Разбрас. удобрений РМД-3000 "Урожай"; Автомобіль БОГДАН 211140; Автомобіль ВАЗ 21214; агрегат грунтовий ДЛМ-5; Борона БПД-4,2; Борона з пружинним зубом БЗП-24,5; жниварка 20FT HCAP (20GHCP); Комбайн New Holland TC5/90 TIER 3; Косарка роторна Z-069-1,65м. з захистом; Культиватор КПСТ-8; Оприскувач TSF-1090 Great Plain; Прессподборщик Kostka Z511; Протравитель ПК-20;

 

вибуло активів:

2014 р. - на суму 98,3 тис. грн.

2015р. - на суму 170,9 тис. грн.

2016 р. - на суму 676,2 тис. грн.

2017 р. - на суму 62.1 тис. грн.

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів складає 14062,7 тис. грн, знос 8196,6 тис. грн, залишкова вартість 5866,1 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на дату балансу складає 58,9%. Ступiнь їх використання - 85 %. 

Протягом 2018 року надійшло основних засобів на суму 2 967,7 тис. грн шляхом їх придбання.

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвим є: загальноекономiчнi (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сферi дiяльностi товариства, рiзке коливання цiн на енергоносiї та будiвельнi матерiали). Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї товарiв, робiт та послуг на ринку. Сезоннiсть сiльськогосподарського виробництва вiдображається на зайнятостi робочих протягом року. Значний вплив на дiяльнiсть мають погоднi умови.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

 

Товариством укладено, але ще не виконано наступні договори:

заборгованість за відвантажену продукцію:

-Дог. 38-02/05-18 от 16.05.2018  =725637,41грн

- Дог. 47-02/08-18 от 16.08.2018 =6642910,15грн

 

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Удосконалювати процес виробництва за допомогою нової технiки i передових технологiй, використання перспективних сортiв для покращення якостi  виробленої  продукцiї.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Товариство у звітному році не виділяло кошти на дослідження та нові розробки.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вважаємо, що надана iнформацiя є вичерпною.

 

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Членів Наглядової ради ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" обрано рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2018р. До складу Наглядової ради обрані: Афанасьєв М. О., Русанова Л.Р.

Члени Наглядової ради:  Афанасьєв М. О., Русанова Л.Р.

Виконавчий орган

Директор

Теросипов Євген В'ячеславович

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Теросипов Євген В'ячеславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1985

5) Освіта**

вища

 

6) Стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "РІНТОЛ"

38315904

Заступник директора із закупівель

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.10.2018 безстроково

9) Опис    Посадову особу призначено рішенням наглядової ради  від 08.10.2018 р., дата набуття повноважень 08.10.2018 р. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Основне місце роботи - ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія", Директор.

Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "РIНТОЛ", заст. директора iз закупiвлi; ТОВ "Синенерджi" заст. директора; УКРАВТОДОР заст. нач.вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та iнвестицiй, заст.начальника управлiння.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Розмір виплаченої винагороди емітентом протягом 2018 р. - згідно штатного розпису, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 11 р. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Власюк Ганна Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1971

5) Освіта**

вища

 

 

6) Стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "Ольвія Латінвест"

33367811

Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.11.2013 безстроково

9) Опис    Посадобу особу призначено наказом по товариству. Оновними функціями головного бухгалтера є: керування фінансово-економічною діяльністю підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства, контроль за витратами коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів, контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку й інших нормативних документів, що діють в Товаристві. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер ТОВ "Ольвія Латінвест". Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в натуральній формі у звітному періоді не виплачувалася. Винагорода виплачується виключно у грошовій формі згідно штатного розкладу, сума виплаченої винагороди у 2018 р. згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи 25 р. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

1) Посада

член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Русанова Ліна Рувимівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1968

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ  "Грос Грейн"

37165814

Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018 3 роки

9) Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24/04/2012, рішенням загальних зборів від 28/04/2016 переобрано на 3 роки, рішенням загальних зборів 27.04.2018 переобрано строком на 3 р.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради емітентом винагорода не виплачується.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років  - директор ТОВ "Грос Грейн", заступник директора ТОВ "Колос" (адреса Київ, вул. Червоноармійська, 72) - основне місце роботи.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних данних.

Загальний стаж роботи 26 р.

Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера.

 

1) Посада

член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Афанасьєв Максим Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1982

5) Освіта**

вища

 

6) Стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПСП "РАМУС"

30507952

Директор

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018 3 р.

9) Опис    Посадобу особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24.04.2018р. строком на 3 роки.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради не виплачується винагорода.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - З 3.06.2014 i по теперешнiй час ПСП "РАМУС" директор (адреса Луганська область, Новопсковський  район, с. Можняківка, вул.Червоноармійська, 79).

Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи-нерезидента "CAMBEROY LIMITED", акціями товариства не володіє.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 10р.

 

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фролов Сергій Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1984

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПСП "РАМУС"

30507952[1]

заступник директора з юридичних питань.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

9) Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи рослідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі відсутня.

Посади, що обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "АГРОФІРМА ЛББ" - з 19.04.2010-27.01.2012 року. Посада - юрисконсульт; ТОВ "ЛИТВИНІВСЬКА МТС" - з 23.07.2012 - 20.01.2017 року. Посада - юрисконсульт; ПСП "РАМУС" (адреса Луганська область, Новопсковський  район, с. Можняківка, вул.Червоноармійська, 79) з 23.01.2017 року і по теперішній час, посада - заступник директора з юридичних питань.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 13 років.

Акціями Товариства не володіє.

 

1) Посада

член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волкін Денис Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1977

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

представництво Raremic Holdings Ltd

26617784

керівник фінансового відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

9) Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.

Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи рослідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі відсутня. Оплата здійснюється згідно штатного розкладу за основним місцем роботі.

Останні 5 роки особа займає посаду керівника фінансового відділу представництва Raremic Holdings Ltd (м. Київ, вул. Володимирська 37). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 22 р.

Акціями Товариства не володіє.

 

 


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

CAMBEROY LIMITED

314201

КІПР   * ЛIМАССОЛ Спиру Кипрану 61

 97.843300000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

81 фiзична особа

  2.156700000000

Усього

100.000000000000

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" за 2018р. свідчить, що фінансовий стан Товариства   в звітному році був задовільним. Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво  вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 

ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" є сiльгоспвиробником, займається вирощуванням зернових та технiчних культур. Свою дiяльнiсть здiйснює на орендованій земельній площi.

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

01.11     ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 01.19    ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ ОДНОРІЧНИХ І ДВОРІЧНИХ КУЛЬТУР

 01.61    ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

 


 

2. Інформація про розвиток емітента.

З урахуванням ризиків ( підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів, посилення конкурентної боротьби на ринку збуту продукції,  відтік кваліфікованих спеціалістів) та викликів при здійсненні господарської діяльності, ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія"  має подальші перспективи розвитку.  Керівництво Товариства постійно працює над розширенням ринку збуту продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.


 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи та  правочини щодо похідних цінних паперів в 2018 році Товариством  не укладалися, операції хеджування  не проводилися.


 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" піддається впливу ризику зміни ціни та обсягів продажів сільськогосподарської продукції. З метою зниження негативного впливу такого ризику, керівництво  здійснює постійний моніторинг попиту та рівня цін на продукцію для врегулювання обсягів виробництва та приведення у відповідність цінової структури до вимог активного ринку.

Керівництво Товариства регулярно оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на товари та їх вплив  на операційні та інвестиційні рішення, однак за сучасних умов господарювання оцінки Керівництва можуть значно відрізнятися від фактичного впливу змін цін на товари та на фінансовий стан Товариства.

Товариство в 2018 році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів.

 


 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

-              ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

-              ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

-              кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не схильне до валютного ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютних операцій і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Товариство не має процентних фінансових зобов'язань та не схильне до ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний ризик також стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

-              нестабільність, суперечливість законодавства;

-              непередбачені дії державних органів;

-              нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

-              непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

-              непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створена. Спираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси, Директор та Наглядова рада приймають рішення з мінімізації ризиків.

 

 


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" не має власного Кодексу корпоративного управління. Посадові особи Товариства діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства"  та внутрішніх положень Товариства.


 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

 


 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

 


 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджено Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих принципів.

 


3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2018

Кворум зборів

100

 

Опис

27.04.2018 р. проведено черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Миколаївська аграрна компанiя" з наступним порядком денним:

1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.

2.Розгляд звiту Директора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.

 3.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

4.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.

6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства".

7. Вiдкликання дiючого складу Наглядової ради.

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

 

За результатами голосування прийнято наступнi рiшення:

1.Обрати лiчильну комiсiю у складi голова комiсiї - Лубенець Т.Є., член комiсiї Семенцова Н.Л ; обрати головою загальних зборiв - Соловйову О.В., секретарем зборiв  - Черенкову Д.А

2.Звiт Директора, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити.

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. 

4. Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.

5. Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити.

6. Спрямувати прибуток 2017 року на поповнення обiгових коштiв Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Вiдкликати дiючий склад Наглядової ради.

8. До складу Наглядової ради обранi: Афанасьєв М. О., Русанова Л.Р.

 

 

Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства, акцiонери пропозицiй щодо питань порядку денного та проектiв рiшень до них не надавали.

По всiм питанням порядку денного прийнято рiшення вiдповiдно до запропонованих наглядовою радою проектiв рiшень.

 

 

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

перелік є вичерпним

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

перелік є вичерпним

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Останні позачергові збори було проведено у 2017 р. у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

акціонерами вимога не подавалась

Інше (зазначити)

перелік є вичерпним

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : збори було проведено

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

збори було проведено

 


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

2

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень                   

 

X

З винагород

 

X

Інші (запишіть)                                       

комітети не створювались

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

самооцінка не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітети не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Русанова Ліна Рувимівна

член наглядової ради

 

X

Афанасьєв Максим Олександрович

член наглядової ради

 

X

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

X

 

Граничний вік                                          

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

перелік є вичерпним

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

перелік є вичерпним

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

перелік є вичерпним

 


Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконавчий орган - одноосібний. Директор Товариства

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.  Виконавчим органом Товариства є Директор.

Зокрема, але не виключно, Директор Товариства здійснює:

а) керівництво поточною діяльністю Товариства;

б) розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства;

в) виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової Ради Товариства:

- відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства,

- отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та/або фізичних осіб,

- одержання та надання позик,

- надання порук та гарантій,

- укладення угод на суму, що перевищує 10000,00 (десять тисяч) грн.,

- видачу довіреностей від імені Товариства;

г) виконання планів діяльності Товариства;

д) складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним Зборам акціонерів Товариства річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;

е) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (у тому числі типових форм документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних Зборів і Наглядової  Ради;

є) укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, зокрема у підпункті в) пункту 9.4.1 цього Статуту;

ж) затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства; прийом і звільнення працівників Товариства;

з) вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.

Директор Товариства, також:

- готує пропозиції Наглядовій Раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організує виконання планів, затверджених Наглядовою Радою;

- розробляє  проект загальної організаційної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними;

- забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;

- вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;

- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;

- затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники,  розміри і терміни  преміювання;

- затверджує базові тарифи та ціни на продукцію та послуги Товариства;

- організує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;

- приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;

- представляє Товариство у відносинах з державними, контролюючими та іншими органами, посадовими та будь-якими особами;

- діє від імені Товариства у всіх правовідносинах з працівниками Товариства згідно з трудовим та іншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).

 

 

Опис

Директор Товариства - Теросипов Є.В., обраний 08.10.2018р. за рішенням Наглядової ради на необмежений термін.

 


Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Надана інформація є вичепною


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                        

перелік є вичерпним

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (зазначити)                                       

перелік є вичерпним

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                          

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                        

перелік є вичерпним

 


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Юридична особа-нерезидент "CAMBEROY LIMITED"

314201

97.8433

 


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

1389677680

29971054

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах згідно ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлюється законом. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах згідно ст. 42-1 Закону України "Про акціонерні товариства" можуть встановлюватися законом. Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах згідно Статуту Товариства відсутні.

 

 

10.11.2014

 


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

Наглядова рада:

Члени Наглядової ради товариства обираються   акціонерами   під час проведення  загальних  зборів товариства на строк 3 (три) роки.  Кількісний склад Наглядової ради складає 2 (дві) особи.  Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.  Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

 

8.4.1. Виконавчий орган Товариства створюється (обирається, призначається) за рішенням Наглядової ради.

Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень (звільнення) директора встановлюються законодавством, Статутом та контрактом із ним:

- після закінчення строку дії контракту;

- за угодою сторін;

- з ініціативи Наглядової ради Товариства до закінчення строку дії контракту;

- з ініціативи директора.

Припинення повноважень директора, за ініціативою Наглядової ради може бути у разі:

а) систематичного невиконання обов'язків, покладених на нього цим Статутом, Положенням про виконавчий орган (директор) та контрактом;

б) одноразового грубого порушення законодавства або покладених обов'язків, що призвело до негативних наслідків для Товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет Товариства);

в) невиконання Товариством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також невиконання Товариством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) непогодження із загальними зборами або Наглядовою радою кошторисів доходів та видатків Товариства;

д) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

е) порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

є) якщо робота директора, буде визнана незадовільною;

ж) за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;

з) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України;

і) за рішенням Наглядової ради Товариства.

Директора, може за своєю ініціативою достроково припинити повноваження у разі:

а) систематичного невиконання Наглядовою радою своїх обов'язків чи прийняття нею рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права директора;

б) втручання Наглядової ради в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести до погіршення економічних показників діяльності Товариства;

в) хвороби або інвалідності, підтверджених відповідними медичними довідками, що перешкоджають виконанню обов'язків.

Про наміри достроково припинити свої повноваження, директор повинен  письмово повідомити Наглядову раду за два місяці.

 


9) повноваження посадових осіб емітента

 

Наглядова рада

Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9) затвердження умов контракту, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства у тому числі Голови та секретаря загальних зборів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до закону та цього Статуту;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради законом та цим Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до  Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

До компетенції Наглядової Ради, також, належить:

а) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;

б) надання згоди виконавчому органу Товариства на:

- відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства,

- отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та/або фізичних осіб,

- одержання та надання позик,

- надання порук та гарантій,

- укладення угод на суму, від  100000,00 (сто тисяч) грн. до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

в) надання додаткових повноважень виконавчому органу Товариства, Ревізійній комісії Товариства, посадовим особам органів Товариства, іншим особам;

г) надання згоди виконавчому органу Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства;

д) прийнятя рішення щодо внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у ЄДР ЮО та ФОП, якщо ці зміни не стосуються внесення змін до Статуту товариства;

є) вирішення інших питань, передбачених цим Статутом та законодавством.

Виконавчий орган

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.  Виконавчим органом Товариства є Директор.

Зокрема, але не виключно, Директор Товариства здійснює:

а) керівництво поточною діяльністю Товариства;

б) розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства;

в) виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової Ради Товариства:

- відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства,

- отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та/або фізичних осіб,

- одержання та надання позик,

- надання порук та гарантій,

- укладення угод на суму, що перевищує 10000,00 (десять тисяч) грн.,

- видачу довіреностей від імені Товариства;

г) виконання планів діяльності Товариства;

д) складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним Зборам акціонерів Товариства річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;

е) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (у тому числі типових форм документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних Зборів і Наглядової  Ради;

є) укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, зокрема у підпункті в) пункту 9.4.1 цього Статуту;

ж) затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства; прийом і звільнення працівників Товариства;

з) вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.

Директор Товариства, також:

- готує пропозиції Наглядовій Раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організує виконання планів, затверджених Наглядовою Радою;

- розробляє  проект загальної організаційної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними;

- забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;

- вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;

- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;

- затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники,  розміри і терміни  преміювання;

- затверджує базові тарифи та ціни на продукцію та послуги Товариства;

- організує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;

- приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;

- представляє Товариство у відносинах з державними, контролюючими та іншими органами, посадовими та будь-якими особами;

- діє від імені Товариства у всіх правовідносинах з працівниками Товариства згідно з трудовим та іншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).

 

 

 


Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 Аудит щодо інформації про корпоративне управління  ПрАТ   "Миколаївська Аграрна Компанія" за 2018 рік проведено Аудиторською фірмою "НІМІКА" - приватним підприємством (код за ЄДРПОУ 20914920).  Діяльність фірми здійснюється на підставі Внесення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0409 Аудиторською палатою України.  Місцезнаходження аудиторської фірми: Юридична адреса: Україна, 54058, м. Миколаїв, вул. Озерна, б.3, к.42.  т.380675102871., е-mail:  ninakikot@gmail.com

 Дата та номер договору: № 22  від 26.03.2019 року. Аудит розпочато 26.03.2019 р, аудит закінчено 08.04.2019р.

Думка аудитора

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Звіт про корпоративне управління суб'єкта  господарювання дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пункту 5-9 часті 3 ст.40-1 Закону № 3480-IV, не є справедливою в усіх суттєвих аспектах. .

Звіт про корпоративне управління  підготовлено правильно.

За результатами виконаних аудитором процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити судження, що в Товаристві функціонує система корпоративного управління, яка відповідає  Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства.

Твердження ПрАТ "Миколаївська Аграрна Компанія" про те, що внутрішній контроль і управління ризиками є ефективним, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Інформація, згідно пунктах 1-4 часті 3 до ст.40-1 "Звіт керівництва"   Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р.  № 3480-IV наведено достовірно.

 

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

КЕМБЕРОЙ ЛIМIТЕД (КIПР)

314201

КІПР"   * Лiмассол Спиру Кипрану 61

1359706626

97.843308960679

1359706626

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Усього

1359706626

97.843308960679

1359706626

0

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

1389677680

0.01

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

участь в управлінні акціонерним Товариством;

отримання дивідендів;

отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

мати інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством.  

У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;

- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів,

- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

- зміна розміру статутного капіталу.

Акціонери Товариства зобов'язані:

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

 

публічна пропозиція відсутня, акції на фондовій біржі не торгуються

Примітки

надана інформація є вичерпною

 

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.12.2010

1208/1/10

ДКЦПФР

UA4000170856

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

1389677680

13896776.80

100.000000000000

Опис

Цiннi папери товариства на органiзацiйно-оформленому ринку цiнних паперiв не торгувалися. Цінні папери розміщено в повному обсязі серед засновників Товариства. Заяви для включення цінних паперів до лістінгу Емітентом не надавались, обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України. У звітному періоді додаткові випуски цінних паперів не реєструвалися.

 


   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

3828.700

5866.100

0.000

0.000

3828.700

5866.100

- будівлі та споруди

670.000

484.000

0.000

0.000

670.000

484.000

- машини та обладнання

2869.000

5119.000

0.000

0.000

2869.000

5119.000

- транспортні засоби

222.000

165.000

0.000

0.000

222.000

165.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

67.700

98.100

0.000

0.000

67.700

98.100

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

3828.700

5866.100

0.000

0.000

3828.700

5866.100

 

Пояснення :  Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів складає 14062,7 тис. грн, знос 8196,6 тис. грн, залишкова вартість 5866,1 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на дату балансу складає 58,9%. Ступiнь їх використання - 85 %. 

Протягом 2018 року надійшло основних засобів на суму 2 967,7 тис. грн шляхом їх придбання.

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

105373.2

101799.6

Статутний капітал (тис.грн.)

13896.8

13896.8

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

13896.8

13896.8

Опис