Акцiонерам

Установчі документи

Виписка

 

 

 

24.04.2020

REPORT_33367811_2019.docx.p7s

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              24.04.2020

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

              

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Директор

 

 

 

Теросипов Євген В'ячеславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

33367811

4. Місцезнаходження емітента

54020 Миколаївська область Заводський м. Миколаїв вул. Декабристiв, 41/32

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0512670191 0512670192

6. Адреса електронної пошти

info@nikagro.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента

протокол №2 від 10.04.2020

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

д/н

д/н

Україна

д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 

www.nikagro.com.ua

 

24.04.2020

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст                  

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції щодо емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї -  на кiнець звiтного перiоду посадовi особи товариства не володiли акцiями емiтента.

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не складав цю форму.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності).

 ПрАТ ""МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

3. Дата проведення державної реєстрації

 05.03.2008

4. Територія (область)

 Миколаївська область

5. Статутний капітал (грн.)

 13896776.80

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

41

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 01.19

 ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ ОДНОРІЧНИХ І ДВОРІЧНИХ КУЛЬТУР

 01.61

 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

 

 

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

2)  МФО банку

 300346

3)  IBAN

 UA433003460000026001012007904

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

5)  МФО банку

 300346

6)  IBAN

 UA253003460000026002012007903

 


18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Товариство не має філій, відділень, дочірніх підприємств.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу  24 особи. Позаштатні працiвники  - 41 осіб,  особи, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)- 3 особи. Фонд оплати працi 2901,1 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збільшився вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до жодного об'єднання підприємств.

 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Принципом облікової полiтики є послiдовнiсть в облiку, правдивiсть та незмiннiсть на протязi 2019 року правил i принципiв, якi використовуються для вiдображення в облiку господарських операцiй, а також припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Послiдовнiсть облiкової полiтики передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Облiкова полiтика може змiнюватися тiльки при змiнi статутних вимог та у разi змiни методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, або якщо змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй (господарських операцiй) у бухгалтерському облiку та фiнансової звiтностi. Правдиве подання фiнансових звiтiв вимагає правильного вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у вiдповiдностi з визначенням та критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходу та витрат, наведеними у Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв за МСФЗ. Метою полiтики є забезпечення методики оцiнки, облiку та процедур дотримання Товариством однiєї методики вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi господарських операцiй i порядок та використання оцiнок об'єктiв облiку. Встановлено в Товариствi облiкову полiтику на 2018 рiк, метою якої є забезпечення: - дотримання принципу послiдовностi у облiку; - незмiнностi протягом 2013 року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у облiку господарських операцiй. 2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, документообiгу, вибiр форми i методологiї бухгалтерського облiку, штату бухгалтерiї, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерiї Товариства з iншими пiдроздiлами (посадовими особами) ПрАТ i виконання вимог Головного бухгалтера всiма пiдроздiлами (посадовими особами), у частинi здiйснення бухгалтерського облiку i контролю, несе особа, уповноважена Власником Товариства - Директор.  Директор Товариства забезпечує дотримання всiма службами правомiрних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення i надання до облiку первинних документiв, дотримання облiкової i звiтної дисциплiни. 3. Для органiзацiйного забезпечення ведення бухгалтерського облiку у ПрАТ "Миколаївська аграрна компанiя" створено бухгалтерську службу на чолi з Головним бухгалтером. Розподiл обов'язкiв мiж персоналом бухгалтерiї - за функцiональним принципом. 4. Головний бухгалтер Товариства забезпечує: - дотримання законодавчих i нормативних вимог щодо складання достовiрної та своєчасної звiтностi (фiнансової, управлiнської, податкової й аналiтичної); - дотримання чинної облiкової полiтики Товариства та всiєї процедури ведення бухгалтерського облiку; - виконання аналiтичної функцiї бухгалтерського облiку: фiнансової, управлiнської, податкової, аналiтичної. 5. Технiка i форми бухгалтерського облiку: для накопичення та згрупування прийнятої до облiку iнформацiї бухгалтерiї Товариства використовувати регiстри журнально-ордерної форми облiку, пристосованi до особливостей господарських операцiй ПАТ. Використовувати типовi форми первинних документiв, якi затвердженi Держкомстатом України. 6. Використання оцiнок: для пiдготовки фiнансової звiтностi застосовувати оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. Методи оцiнки фiнансової звiтностi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню активiв i доходiв. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, тобто виходячи з витрат на виробництво та придбання. 7. При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi Товариства застосовувати принципи: послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi та правдивостi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; вiдображення економiчної сутностi операцiй, розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду. 8. Вести бухгалтерський облiк та складати фiнансову звiтнiсть у валютi України. Додатково рiчну фiнансову звiтнiсть готувати за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї (перетворення) звiтностi, складеної за нацiональними стандартами на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. 9. Визначати межу та оцiнку суттєвостi: а) для вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв облiку необоротних активiв - 10% вiдхилення залишкової вартостi об'єктiв вiд їх справедливої вартостi; б) для визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; в) для вiдображення оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi - у розмiрi 50,00 грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. овiй звiтностi - у розмiрi 50,00 грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. 10. З метою забезпечення даних бухгалтерського облiку i звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiд час якої перевiряється їх наявнiсть, документальне пiдтвердження їх стану та дається їм оцiнка. Iнвентаризацiю активiв та зобов'язань проводити перед складанням рiчної фiнансової звiтностi у перiод з 01 листопада до 20 грудня. Порядок i проведення iнвентаризацiї, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником Товариства окремим письмовим розпорядженням ( Наказом керiвника). У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначається керiвником Товариства, на пiдставi чинного законодавства, по мiрi необхiдностi, згiдно з Iнструкцiєю МФУ вiд 11.08.1994р. № 69 "Про проведення iнвентаризацiiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, коштiв i документiв та розрахункiв", наводиться повний перелiк об?єктiв та перiодичнiсть (або умови) iнвентаризацiї. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та позапланових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних та iнших матерiальних цiнностей), а також про визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного використання в момент введення їх в експлуатацiю i протягом подальшого використання створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю  Встановити на 2013 рiк наступнi методи облiку i принципи оцiнки активiв та зобов'язань Товариства: 11.1. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, а саме виходячи iз витрат на виробництво та придбання. Термiн корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображати по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiю нараховувати на протязi термiну корисного використання. Термiн корисного використання основувати на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. Основнi засоби. До складу основних засобiв в Товариствi вiдносити матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом перiоду бiльше одного року вартiстю 2500,00грн. Первiсну оцiнку проводити по фактичним витратам i включати цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Проценти (при наявностi таких) по банкiвським кредитам капiталiзувати у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. Об'єкти основних засобiв облiковувати по собiвартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (такi як: реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (технiчний, поточний, непередбачений ремонт та благоустрiй пiсля проведеного технiчного ремонту) визнавати витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Вартiсть (суму) основного засобу, що амортизується, визначати пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляти на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Для розподiлу кожну частину об'єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизувати окремо. Встановити термiни корисної експлуатацiї за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв згiдно Податкового Кодексу України: - будiвлi i споруди - 20 рокiв; - машини та устаткування - 7 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховувати в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi. Незавершене будiвництво облiковувати по первiснiй вартостi та пiсля признання його активом включати до складу основних засобiв, на пiдставi акту введення в експлуатацiю. Нематерiальнi активи. До складу нематерiальних активiв вiдносити немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та є можливiсть їх iдентифiкацiї, контролю над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання. Нематерiальнi активи визначати в балансi по сумi всiх витрат на їх придбання чи створення. Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включати до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображати в облiку за його собiвартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiю нематерiального активу нараховувати прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу, який встановлюється окремо по кожному об'єкту при його визнаннi. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв приймати як суму коштiв чи вартiсть iнших активiв, яку Товариство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) основних засобiв та необоротних активiв по закiнченню строку їх корисного використання (експлуатацiї) за винятком витрат, пов'язаних з реалiзацiєю (лiквiдацiєю). Лiквiдацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, якi вийшли з ладу та вiдновленню не пiдлягають, але не мають при цьому стовiдсоткового зносу, списувати з облiку на пiдставi чинного законодавства. За необхiднiстю проводити переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв самостiйно, або з використанням (за потребою) послуг незалежного експерта. На пiдставi п.п. 146.21 ст. 146 Податкового Кодексу України проводити iндексацiю балансової вартостi основних засобiв i суми накопиченої амортизацiї на коефiцiєнт iндексацiї. Зменшення корисностi. На кожну звiтну дату проводити оцiнку основних засобiв, нематерiальних активiв при наявностi ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. За наявнiстю таких ознак проводити оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж. Збитки вiд знецiнення вiдносити до витрат поточного перiоду. Облiк iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства (довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi). Вiдносити довгостроковi фiнансовi iнвестицiї до таких, якi облiковуються за методом участi в капiталi за умови, якщо частка у Статутному капiталi об'єкта iнвестування становить бiльше 25 вiдсоткiв або iншим чином справляється суттєвий вплив на дiяльнiсть об'єкта iнвестування у разi придбання вказаних iнвестицiй не для продажу. Визнання фiнансових iнструментiв. Визнавати фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в балансi тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних положень щодо цих iнструментiв. Припиняти визнання фiнансового активу, коли строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або вiн передає фiнансовий актив iншiй сторонi не зберiгаючи при цьому над ним контроль, чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання до таких включати грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi зобов'язання та позики. Резерв сумнiвних боргiв формувати один раз на рiк на дату балансу при наявностi боргiв строком непогашення бiльше 12 мiсяцiв. Для визначення класифiкацiї дебiторської заборгованостi проводити iнвентаризацiю заборгованостi та визначати резерв сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Проводити звiрки взаєморозрахункiв з покупцями та постачальниками з складанням актiв звiрок. На пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi складати акти визначення резерву сумнiвних боргiв. В фiнансовiй звiтностi заборгованiсть за товари та послуги признавати по чистiй вартостi, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за рiзницею сумнiвного боргу. ( При своєчасному розрахуванню дебiторiв можливо не нараховувати резерв сумнiвних боргiв). Витрати майбутнiх перiодiв. До складу витрат майбутнiх перiодiв вiдносити: - сплачену наперед вартiсть передплати перiодичних видань; - страховi внески; - витрати на дослiдження та розробки; - витрати на маркетинговi дослiдження. Облiк запасiв. До запасiв вiдносити активи в формi сировини i матерiалiв, якi призначенi для виробництва, товар, який утримується для продажу в ходi звичайної дiяльностi, а також готову вироблену продукцiю. В собiвартiсть запасiв включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на Товариствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складати з цiни придбання, а також з витрат на транспортування, завантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Застосовувати методи оцiнки запасiв при вибуттi: - при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi - по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО); - при продажi продукцiї в їдальнi - роздрiбних цiн. Органiзувати аналiтичний облiк руху запасiв (товарно-матерiальних цiнностей) таким чином за пiдроздiлами: - в бухгалтерському облiку - у кiлькiсно - сумовому вимiрi; - на складах - у кiлькiсному вираженнi. Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди в майбутньому перiодi визначати як нелiквiдними та списувати в бухгалтерському облiку. Предмети зi строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий процес на протязi звiтного перiоду, облiковувати на рахунку "Малоцiннi швидкозношувальнi предмети". Готову вироблену продукцiю вiдображати в бухгалтерському облiку та балансi по фактичнiй собiвартостi. В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображати за меншою з двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 11.2 Визнання та оцiнка зобов'язань. Зобов'язання визнавати, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звiтного перiоду. Довгостроковi зобов'язання. Вiдносити зобов'язання до довгострокових, за умови , якщо термiн їх погашення становить (за договором) бiльше одного року. Поточнi зобов'язання. До складу поточних зобов'язань вiдносити кредиторську заборгованiсть за постачання товарiв та надання послуг, аванси отриманi, бюджетнi та позабюджетнi платежi, виплати працiвникам та iншi поточнi зобов'язання. Виплати працiвникам. Створювати забезпечення короткострокових виплат працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення. Заробiтну плату нараховувати у вiдповiдностi до Колективного договору: - для виробничого персоналу - на почасово - премiальнiй базi; - для апарата управлiння та працiвникiв вiддiлу збуту - за тарифними ставками, по визначеним окладам. Створення забезпечення наступних витрат i платежiв. За рахунок прибутку( при його наявностi) створювати резерв вiдпусток працiвникам Товариства. Нарахування забезпечення проводити щомiсячно ( за необхiднiстю)*** Доходи майбутнiх перiодiв. До складу доходiв майбутнiх перiодiв вiдносити суми надходжень грошових коштiв на рахунок ПАТ за договорами про фiнансову оренду. 12. Визнання доходiв i витрат. 12.1 Дохiд вiд продажу товарiв та готової продукцiї визначати в разi, коли Товариство передає покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть, надходження економiчної вигоди, пов'язаної з операцiєю. Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу та врахуванням дебiторської заборгованостi. Дохiд вiд надання послуг визначати виходячи з ступеня завершеностi операцiї по наданню послуг, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). 12.2 Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд надання послуг. Iншi витрати визнавати витратами того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. До змiнних виробничих витрат вiдносити непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносити непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними, незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння цехiв. Для розподiлу постiйних накладних витрат використовувати показник нормальної потужностi. Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. Собiвартiсть. До виробничої собiвартостi продукцiї вiдносити прямi та накладнi витрати (постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю продукцiї на пiдставi нормативних виробничих потужностей виробничого обладнання. Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не враховуються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, вважати витратами звiтного перiоду. В цiлях визначення виробничої собiвартостi встановити змiннi та постiйнi загальновиробничi витрати. Розрахунок виробничої собiвартостi проводити по кожному об'єкту облiку витрат окремо. В цiлях визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановити наступний перелiк змiнних i постiйних загальновиробничих витрат: Постiйнi загальновиробничi витрати: - основна i додаткова заробiтна плата виробничого персоналу; - вiдрахування на соцiальне страхування виробничого персоналу; -витрати на водопостачання для технологiчного процесу; - витрати на опалення, освiтлення, водопостачання та iншi послуги третiх осiб на утримання виробничих примiщень; - амортизацiя основних засобiв виробничого призначення; - амортизацiя нематерiальних активiв виробничого призначення; - витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування обладнання виробничого призначення; - витрати на придбання палива. Встановити порядок розподiлу загальновиробничих та адмiнiстративних витрат пропорцiйно загальним витратам. В цiлому собiвартiсть визначати методом калькулювання за видами продукцiї, виробничої собiвартостi та наданих робiт i послуг. Товариство самостiйно визначає перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Витрати, пов'язанi з виробництвом продукцiї (робiт, послуг), групуються за статтями калькуляцiї, номенклатура яких може включати: - сировину та матерiали; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, роботи i послуги виробничого характеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй; - паливо й енергiю на технологiчнi витрати; - зворотнi вiдходи (вираховуються); - основну i додаткову заробiтну плату, вiдрахування на соцiальне страхування; - витрати на утримання та експлуатацiю устаткування; - втрати вiд браку; - iншi прямi витрати; - змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Номенклатура статей калькуляцiї Товариства може враховувати особливостi технологiї та органiзацiї виробництва Товариства, питому вагу окремих видiв витрат у собiвартостi продукцiї. 13. Фiнансовi доходи i витрати. До фiнансового доходу включати вiдсотки по депозиту та iншi фiнансовi доходи. До фiнансових витрат вiдносити iншi витрати Товариства, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. 14. Цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках - застосовувати звичайнi цiни - як для зовнiшнiх споживачiв. 15. Вiдповiдно до законодавства України Товариство є платником податку на додану вартiсть, фiксованого сiльськогосподарського податку та платником iнших податкiв i зборiв. 16. Облiк власного капiталу. Розмiр статутного капiталу може бути збiльшено за рiшенням Акцiонерiв. Базою розподiлу витрат за операцiями з iнструментами власного капiталу обирати кiлькiсть акцiй. До витрат на придбання або випуск iнструментiв власного капiталу включати лише витрати на оплату послуг стороннiх органiзацiй з операцiй, результатом яких є збiльшення або зменшення величини розмiру власного капiталу Товариства. Витрати, пов'язанi з кiлькома операцiями з iнструментами власного капiталу, розподiляти мiж цими операцiями iз застосуванням обгрунтованої бази розподiлу. Облiк акцiй i реєстр акцiонерiв ведеться реєстратором на пiдставi договору. За рахунок прибутку формувати резервний капiтал не менше 5% i не бiльше 25%. Напрямок використання прибутку: на формування розвитку виробництва, модернiзацiю основних засобiв, виплата дивiдендiв акцiонерам, соцiальнi потреби та матерiальну зацiкавленiсть працiвникiв ПАТ "Миколаївська аграрна компанiя". 17. Iнформацiю про звiтнi сегменти складати з визначенням видiв звiтних сегментiв як господарських сегментiв. Засади цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках - розрахунках, що виникають у результатi господарських операцiй мiж структурними пiдроздiлами Товариства, видiленими як сегменти з метою розкриття їх доходiв, витрат, фiнансових результатiв, активiв та зобов'язань, самостiйно встановлюються Товариством.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основнi вiди продукцiї, що виробленi у 2019 роцi, - сiльськогосподарська продукцiя, а саме, пшениця, насiння соняшнику, ячмiнь, ріпак. Основний ринок збуту - внутрiшнiй ринок України.

Обсяги реалізації продукції у 2019 р. (у натуральному та грошовому виразі) 

-          Льон 123,38т с/в 1041,7тис.грн.

-          Пшениця 2813,1т с/в 12018,0тис.грн

-          Ріпак 450,3т с/в 4057,9 тис. грн.

-          Соняшник 945,1т с/в 8597,2тис. грн.

 

кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

-    ТОВ "Кворум-нафта"  ( ПММ)

-    Торговий дім " Агроімпорт ЛТД " ТОВ     (добрива)                                 

 

 

 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останнi 5 рокiв пiдприємством було придбано активiв (сiльськогосподарська технiка):

                                   

у 2015р - на суму 21,9 тис.грн.

у 2016р - на суму 2441,0 тис.грн.              

у 2017р - на суму 199 тис.грн.

у 2018р - на суму 2967,1 тис. грн.

у 2019р - на суму 6794,4 тис.грн.

 

 

Основні придбання - придбано сільгосптехніку: Культиватор КПО-8; Коток КЗУ-6П-02; Разбрас. удобрений РМД-3000 "Урожай"; Автомобіль БОГДАН 211140; Автомобіль ВАЗ 21214; агрегат грунтовий ДЛМ-5; Борона БПД-4,2; Борона з пружинним зубом БЗП-24,5; жниварка 20FT HCAP (20GHCP); Комбайн New Holland TC5/90 TIER 3; Косарка роторна Z-069-1,65м. з захистом; Культиватор КПСТ-8; Оприскувач TSF-1090 Great Plain; Прессподборщик Kostka Z511; Протравитель ПК-20; Дискова борона AMKO F-15-9426,TOYOTA LAND CRUISER 150 4 А/Т ELEGANCE, Культиватор причіпний  КПС-8ПМ, Розкидач мінеральних добрив РМД-3000 "Урожай", Сівалка Flexicoil, Трактор NEW Holland T8.410, Трактор МХ 310.

 

вибуло активів:

2015р. - на суму 170,9 тис. грн.

2016 р. - на суму 676,2 тис. грн.

2017 р. - на суму 62.1 тис. грн.

2019р. - на суму 1409,0 тис.грн.

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів складає 19474,9 тис. грн, знос 9116.6 тис. грн, залишкова вартість 10358,3 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на дату балансу складає 46,8%. Ступiнь їх використання - 85 %. 

Протягом 2019 року надійшло основних засобів на суму 6794,4 тис.грн. шляхом їх прибдання, вибуло активів на суму 1409,0 тис. грн.

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не проводилась.

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвим є: загальноекономiчнi (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сферi дiяльностi товариства, рiзке коливання цiн на енергоносiї та будiвельнi матерiали). Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї товарiв, робiт та послуг на ринку. Сезоннiсть сiльськогосподарського виробництва вiдображається на зайнятостi робочих протягом року. Значний вплив на дiяльнiсть мають погоднi умови.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Товариством укладено, але ще не виконано наступні договори:

заборгованість за відвантажені основні засоби та надану в оренду техніку:

- Дог. 18-03/07-19 від 05.07.2019 =331145,38грн

- Дог. 06-5/049/2 від 01.07.2018 =67634,00грн

- Дог. 17-03/07-19 від 05.07.2019 = 331145,38грн.

- Дог. 06-5/052/2 від 01.07.2018 = 136367,00грн.

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Удосконалювати процес виробництва за допомогою нової технiки i передових технологiй, використання перспективних сортiв для покращення якостi  виробленої  продукцiї.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Товариство у звітному році не виділяло кошти на дослідження та нові розробки.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Вважаємо, що надана iнформацiя є вичерпною.

 

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Членів Наглядової ради ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" обрано рішенням загальних зборів акціонерів 27.04.2018р. До складу Наглядової ради обрані: Афанасьєв М. О., Русанова Л.Р.

Члени Наглядової ради:  Афанасьєв М. О., Русанова Л.Р.

Виконавчий орган

Директор

Теросипов Євген В'ячеславович

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Теросипов Євген В'ячеславович

3) Рік народження

1985

4) Освіта

вища

 

5) Стаж роботи (років)

12

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "РІНТОЛ"

38315904

Заступник директора із закупівель

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.10.2018 безстроково

8) Опис    Посадову особу призначено рішенням наглядової ради  від 08.10.2018 р., дата набуття повноважень 08.10.2018 р. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Основне місце роботи - ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія", Директор.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: ТОВ "РIНТОЛ", заст. директора iз закупiвлi; ТОВ "Синенерджi" заст. директора; УКРАВТОДОР заст. нач.вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та iнвестицiй, заст.начальника управлiння.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Розмір виплаченої винагороди емітентом протягом 2019 р. - згідно штатного розпису, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 12 р. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

 

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Власюк Ганна Петрівна

3) Рік народження

1971

4) Освіта

вища

 

 

5) Стаж роботи (років)

30

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Ольвія Латінвест"

33367811

Головний бухгалтер

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.11.2013 безстроково

8) Опис    Посадову особу призначено наказом по товариству. Основними функціями головного бухгалтера є: керування фінансово-економічною діяльністю підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства, контроль за витратами коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів, контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку й інших нормативних документів, що діють в Товаристві. Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років  -головний бухгалтер ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія". Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в натуральній формі у звітному періоді не виплачувалася. Винагорода виплачується виключно у грошовій формі згідно штатного розкладу, сума виплаченої винагороди у 2019 р. згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи 30 р. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Акціями Товариства не володіє.

 

1) Посада

член наглядової ради, представник акціонера

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Русанова Ліна Рувимівна

3) Рік народження

1968

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

29

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ  "Грос Грейн"

37165814

Директор

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018 3 роки

8) Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24/04/2012, рішенням загальних зборів від 28/04/2016 переобрано на 3 роки, рішенням загальних зборів 27.04.2018 переобрано строком на 3 р.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради емітентом винагорода не виплачується.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років  - директор ТОВ "Грос Грейн", заступник директора ТОВ "Колос" (адреса Київ, вул. Червоноармійська, 72) - основне місце роботи.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних данних.

Загальний стаж роботи 29 р.

Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера.

 

 

 

 

 

1) Посада

член наглядової ради, представник акціонера

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Афанасьєв Максим Олександрович

3) Рік народження

1982

4) Освіта

вища

 

5) Стаж роботи (років)

11

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПСП "РАМУС"

30507952

Директор

 

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018 3 р.

8) Опис    Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 24.04.2018р. строком на 3 роки.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.

Членам наглядової ради не виплачується винагорода.

Дана посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - З 3.06.2014 i по теперешнiй час ПСП "РАМУС" директор (адреса Луганська область, Новопсковський  район, с. Можняківка, вул.Червоноармійська, 79).

Посадова особа є представником акцiонера юридичної особи-нерезидента "CAMBEROY LIMITED", акціями товариства не володіє.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 11р.

 

 

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Фролов Сергій Григорович

3) Рік народження

1984

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

14

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПСП "РАМУС"

30507952

заступник директора з юридичних питань.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

8) Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи рослідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі відсутня.

Посади, що обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "АГРОФІРМА ЛББ" - з 19.04.2010-27.01.2012 року. Посада - юрисконсульт; ТОВ "ЛИТВИНІВСЬКА МТС" - з 23.07.2012 - 20.01.2017 року. Посада - юрисконсульт; ПСП "РАМУС" (адреса Луганська область, Новопсковський  район, с. Можняківка, вул. Червоноармійська, 79) з 23.01.2017 року і по теперішній час, посада - заступник директора з юридичних питань.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 14 років.

Акціями Товариства не володіє.

 

 

 

1) Посада

член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Волкін Денис Михайлович

3) Рік народження

1977

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

23

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

представництво Raremic Holdings Ltd

26617784

керівник фінансового відділу

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

8) Опис    Посадову особу обрано рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.

Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи рослідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода як члену ревізійної комісії емітентом не виплачується. Винагорода у натуральній формі відсутня. Оплата здійснюється згідно штатного розкладу за основним місцем роботі.

Останні 5 роки особа займає посаду керівника фінансового відділу представництва Raremic Holdings Ltd (м. Київ, вул. Володимирська 37). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Зміни у складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Загальний стаж роботи 23 р.

Акціями Товариства не володіє.

 

 


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

CAMBEROY LIMITED

314201

КІПР   * ЛIМАССОЛ Спиру Кипрану 61

 97.843300000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

80 фiзичих осiб

  2.156700000000

Усього

100.000000000000

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" за 2019 р. свідчить, що фінансовий стан Товариства   в звітному році був задовільним. Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво  вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 

ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" є сiльгоспвиробником, займається вирощуванням зернових та технiчних культур. Свою дiяльнiсть здiйснює на орендованій земельній площi.

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

01.11     ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 01.19    ВИРОЩУВАННЯ ІНШИХ ОДНОРІЧНИХ І ДВОРІЧНИХ КУЛЬТУР

 01.61    ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

 

2. Інформація про розвиток емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надає можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету.

З урахуванням ризиків ( підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів, посилення конкурентної боротьби на ринку збуту продукції,  відтік кваліфікованих спеціалістів) та викликів при здійсненні господарської діяльності, ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія"  має подальші перспективи розвитку. 

Про це оновлення сільгосптехніки, яка задіяна у виробничому процесі, а саме у 2019 р. придбано:

Культиватор КПО-8; Коток КЗУ-6П-02; Разбрас. удобрений РМД-3000 "Урожай"; Автомобіль БОГДАН 211140; Автомобіль ВАЗ 21214; агрегат грунтовий ДЛМ-5; Борона БПД-4,2; Борона з пружинним зубом БЗП-24,5; жниварка 20FT HCAP (20GHCP); Комбайн New Holland TC5/90 TIER 3; Косарка роторна Z-069-1,65м. з захистом; Культиватор КПСТ-8; Оприскувач TSF-1090 Great Plain; Прессподборщик Kostka Z511; Протравитель ПК-20; Дискова борона AMKO F-15-9426,TOYOTA LAND CRUISER 150 4 А/Т ELEGANCE, Культиватор причіпний  КПС-8ПМ, Розкидач мінеральних добрив РМД-3000 "Урожай", Сывалка Flexicoil, Трактор NEW Holland T8.410, Трактор МХ 310.

Всього  у 2019р. придбано сільгосптехніки на суму  6794,4 тис.грн.

Керівництво Товариства постійно працює над розширенням ринку збуту продукції, збільшенням доходу від реалізації. продукції.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи та  правочини щодо похідних цінних паперів в 2019 році Товариством  не укладалися, операції хеджування  не проводилися.

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" піддається впливу ризику зміни ціни та обсягів продажів сільськогосподарської продукції. З метою зниження негативного впливу такого ризику, керівництво  здійснює постійний моніторинг попиту та рівня цін на продукцію для врегулювання обсягів виробництва та приведення у відповідність цінової структури до вимог активного ринку.

Керівництво Товариства регулярно оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на товари та їх вплив  на операційні та інвестиційні рішення, однак за сучасних умов господарювання оцінки Керівництва можуть значно відрізнятися від фактичного впливу змін цін на товари та на фінансовий стан Товариства.

Товариство в 2019 році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів.

 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

-              ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

-              ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

-              кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не схильне до валютного ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютних операцій і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Товариство не має процентних фінансових зобов'язань та не схильне до ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний ризик також стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

-              нестабільність, суперечливість законодавства;

-              непередбачені дії державних органів;

-              нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

-              непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

-              непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створена. Спираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси, Директор та Наглядова рада приймають рішення з мінімізації ризиків.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія" не має власного Кодексу корпоративного управління. Посадові особи Товариства діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства"  та внутрішніх положень Товариства.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

 


2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Товариство протягом 2019 р. керувалось принципами корпоративного управління, які затверджено Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих принципів.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові

X

 

Дата проведення

12.04.2019

Кворум зборів

100

Опис

12.04.2019 р. проведено черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Миколаївська аграрна компанiя" на яких прийнято рiшення:

1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

обрати лiчильну комiсiю у складi голова комiсiї - Семенцова Наталя Леонiдiвна, член комiсiї Пшелуцький Володимир Вiкторович;

обрати головою загальних зборiв - Черенкову Дiну Анатолiївну, секретарем зборiв  - Боровицького Дмитра Iгоровича.

2.Розгляд звiту директора Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

звiт директора затвердити без зауважень та додаткових заходiв

 3.Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: звiт Наглядової ради за результатами його розгляду затвердити. 

4.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити

5.Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

Рiчний звiт Товариства та звiт керiвництва за 2018 рiк затвердити. 

6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.

7.Затвердження нової редакцiї Статуту. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

У зв'язку зi змiнами, внесеними до Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною повноважень директора Товариства, внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї Закутнєва Артема Володимировича.

8.Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження в новiй редакцiї. Призначення особи, уповноваженої на пiдписання положень.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

Затвердити внутрiшнi Положення Товариства в новiй редакцiї. Призначити особою, уповноваженою на пiдписання нових редакцiй Положень - Закутнєва Артема Володимировича.

 

Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства, акцiонери пропозицiй щодо питань порядку денного та проектiв рiшень до них не надавали.

По всiм питанням порядку денного прийнято рiшення вiдповiдно до запропонованих наглядовою радою проектiв рiшень.

 

 

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

перелік є вичерпним

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так